Maa-aineslupa ja ilmoitus

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, mullan, saven ja kallion ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Sipoossa maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristövaliokunta.

Kotitarveottoon ei aina tarvita varsinaista lupaa, mutta on aina syytä olla yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen koskien toiminnan ilmoitusvelvollisuutta.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Hae lupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Voit myös toimittaa lupahakemukset liitteineen sekä ilmoituksen maa-ainesten ottomääristä Sipoon kunnan ympäristövalvontaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Liitä mukaan seuraavat dokumentit:

 • selvitys alueen maanomistuksesta
 • ottamissuunnitelma, johon sisältyy:
 • alueen nykytilan kuvaus
 • maa-aineisten ottamismenettelyn kuvaus
 • ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
 • alueen maisemointi ja jälkihoito
 • suunnitelman karttaosa
 • liitekartat (kiinteistörekisteriote, kaavaote ym.)
 • selvitys naapureiden kuulemisesta
 • selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
 • pohjavesitiedot

Kenelle ja millä ehdoin

Myös kotitarveotosta tulee ilmoittaa, jos maa-aineisten ottamisalueesta on jo otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Tällöin valvontaviranomaiselle tulee ilmoittaa ottamispaikan sijainti sekä maa-aineisten arvioitu ottamisen laajuus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan maa-ainestaksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764

Verkkoasiointi