Studiehandledning inom gymnasieutbildningen

Syftet med studiehandledningen är att säkerställa att studeranden får tillräckliga kunskaper och färdigheter för att påbörja och avsluta sina gymnasiestudier samt för att söka sig till fortsatta studier.

Under studiehandledningslektionerna behandlas frågor som är gemensamma för alla studeranden: gymnasiestudier, studentexamen, fortsatta studier samt yrkes- och karriärplanering. Du får information om bland annat studiernas struktur, valbara ämnen och studietekniker.

Studiehandledaren ger dig också personlig handledning och stöd i planeringen av fortsatta studier och arbetskarriären.

För vem och på vilka villkor

Alla gymnasiestuderande har rätt till studiehandledning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gymnasiestuderande har rätt att få regelbunden studiehandledning som en del av studierna. Dessutom får den studerande handledning i att söka in till fortsatta studier.

Som gymnasiestuderande utarbetar du en personlig läroplan till dig själv. Den inkluderar en studieplan, en plan för studentexamen samt en plan för fortsatta studier och karriär. Planen utarbetas med stöd av undervisningspersonalen i början av studierna och uppdateras regelbundet i takt med att studierna framskrider.

Du har rätt till handledning med anknytning till ansökan om studieplats och karriärplanering om du har avlagt gymnasiets lärokurs, men inte fått någon studieplats för fortsatta studier inom examensinriktad utbildning. Du har rätt att få handledning under året efter det år du avlagt gymnasiets lärokurs. Utbildningsanordnaren vid vars läroanstalt lärokursen avlades ansvarar för handledningen. Utbildningsanordnaren kan ha centraliserat tillhandahållandet av handledning efter studierna till en läroanstalt.

Syftet med handledningen är att den studerande under studietiden i gymnasiet ska kunna dra nytta av den studiehandledning och övriga handledning han eller hon får samt mångsidigt kunna sätta sig in i olika alternativ för fortsatta studier och göra upp en meningsfull plan för sina fortsatta studier och sin yrkeskarriär.

Gymnasielag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714

E-tjänst