Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksella varmistetaan, että opiskelijana saat tarvittavat tiedot ja taidot lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Opinto-ohjauksen tunneilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin sekä ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Saat tietoa muun muassa opintojen rakenteesta, valinnaisista aineista ja opiskelutekniikasta.

Saat myös opinto-ohjaajalta henkilökohtaista ohjausta ja tukea jatko-opintojen ja työuran suunnitteluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Verkkoasiointi