Stage - Undervisning i teaterkonst i Sibbo

Den grundläggande utbildningen i musikteaterkonst ordnas av Sibbo kommun och Sibbo musikinstitutet på barnkulturcentret Lilla Villan. En drama- och musikpedagog svarar för teaterundervisningen tillsammans. Under lektionerna utvecklar du dina färdigheter i scenkonst: får övning i berättandekonst, rollarbete, och lär dig att kombinera musik med drama samt får testa hur man sätter ihop pjäser. Dina koncentrations- och sociala färdigheter utvecklas också. Du kan alltså beroende av dina intressen också sjunga eller spela något instrument.

Kom med i en glad och kreativ teaterverksamhet!

Kontaktuppgifter:

Reetta Myyrä, reetta.myyra@porvoo.fi

Gör så här

För ytterligare information, vänligen kontakta Musikinstitut i Sibbo (Borgånejdens musikinstitut) eller Sibbo kommuns kulturtjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633