Stage - Undervisning i teaterkonst i Sibbo

Den grundläggande utbildningen i teaterkonst ordnas av Sibbo kommun och Musikinstitutet på barnkulturcentret Lilla Villan. En drama-och musikpedagog svarar för teaterundervisningen tillsammans. I lektionerna utvecklar du dina färdigheter i teamarbete samt dina koncentrations- och sociala färdigheter, får övning i berättandekonst och i hur man bygger en roll, bekantar dig med grunderna av scenarbetet och får testa hur man sätter ihop framställningar.Du kan alltså beroende av dina intressen också sjunga eller spela något instrument! Denna nya utbildning har under hösten 2022 fått namnet Stage.

Gör så här

För ytterligare information, vänligen kontakta Musikinstitut i Sibbo (Borgånejdens musikinstitut) eller Sibbo kommuns kulturtjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633