Specialundervisning på deltid

En elev med inlärnings- eller skolgångssvårigheter kan få specialundervisning på deltid vid sidan om den övriga undervisningen.

Specialundervisning på deltid ges med flexibla arrangemang som kompanjonundervisning, i smågrupper eller som individuell undervisning.

Målen och innehållen i specialundervisningen på deltid sammanflätas med elevens övriga undervisning. Lärarna planerar specialundervisningen och bedömer dess behov och genomslagskraft som ett ömsesidigt samarbete mellan lärarna och i samarbete med eleven och vårdnadshavaren.

För vem och på vilka villkor

Specialundervisning på deltid kan ges till exempel elever med svårigheter i de språkliga eller matematiska färdigheterna. Svårigheterna kan också gälla enstaka läroämnen, studiefärdigheter, sociala färdigheter eller studiemotivationen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen med inlärningssvårigheter eller problem med skolgången har rätt till specialundervisning på deltid parallellt med annan undervisning.

Specialundervisning på deltid ges samtidigt som övrig undervisning, i smågrupper eller som individuell undervisning. Kommunen ansvarar för att skolan har tillräckligt specialpedagogiskt kunnande.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628