Skärgårdsdelegationen

Skärgårdsdelegationen är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling. Skärgårdsdelegationen ger vid sina möten utlåtanden om planer.

Gunilla Holmberg, ordförande

Robin Holmberg, viceordförande

Thomas Ekström

Svante Johansson

Barbro Lindström

Robert Lindström

Jari Malm

Anders Söderling

Ritva Tarvainen

Ritva Wallén

För vem och på vilka villkor

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981).

Enligt statsrådets förordning om skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar (1089/2016 och 1589/2019) tillämpas bestämmelserna om skärgårdskommuner i skärgårdslagen på kommuner med skärgårdsområden. För Sibbos del gäller detta öar utan fast vägförbindelse samt Kitö och Löparö.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Lag om främjande av skärgårdens utveckling https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810494

Länkar