Registrering av verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation

I fall att verksamheten du utövar inte är tillståndspliktig, men medför risk för förorening av miljön, är det möjligt att verksamheten kräver en anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun för registrering av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation.

T.ex. följande verksamheter bör registreras

  • Energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på 1-50 megawatt
  • Asfaltstation
  • Distributionsstation för flytande bränslen (bränslecisterner med total volym på > 10 m³)
  • Kemisk tvättinrättning (med vissa förutsättningar)
  • Permanent betongstation

Gör så här

Gör registreringsanmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun genom att fylla i miljöförvaltningens blankett. Skicka blanketten till miljöövervakningen, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

Verksamheten registreras och du får som verksamhetsutövare uppgiften om registreringen.

För vem och på vilka villkor

I följande fall är registrering inte möjlig utan miljötillstånd behövs:

  • Verksamheten befinner sig på ett viktigt eller annat för vattenförsörjningen lämpligt grundvattenområde
  • Verksamheten orsakar förorening av vattendrag eller frågan är om ett projekt som förutsätter tillstånd
  • Avledande av avloppsvatten orsakar förorening av ett dike, en källa eller en rännil
  • Verksamheten utsätter grannarna för oskäligt besvär
  • Verksamheten är en del av verksamheten vid en direktivanläggning

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

För handläggning av registreringsanmälan tas ut en avgift enligt miljövårdsmyndigheten taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utövare av verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation. Verksamheten kan inledas när kommunens miljömyndighet har registrerat verksamheten eller det har gått 30 eller 60 dagar sedan anmälan lämnades in.

Registreringsskyldigheten gäller även kemiska tvättinrättningar och verksamheter där det används organiska lösningsmedel samt betongstationer och betongproduktfabriker. I samband med registreringen säkerställer myndigheten att verksamhetsutövaren iakttar ändamålsenliga miljöskyddskrav i sin verksamhet.

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel https://finlex.fi/sv/laki/smur/2015/20150064