Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Mikäli harjoittamasi toiminta ei ole luvanvaraista, mutta aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, saattaa toiminta vaatia ilmoituksen Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Polttoaineteholtaan 1-50 megawatin energiantuotantolaitos
  • Asfalttiasema
  • Nestemäisen polttoaineen jakeluasema (polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus > 10 m³)
  • Kemiallinen pesula (tietyin edellytyksin)
  • Kiinteä betoniasema

Toimi näin

Tee rekisteröinti-ilmoitus Sipoon kunnan ympäristövalvonnalle täyttämällä soveltuva ympäristöhallinnon lomake. Lomakkeet löydät tämän sivun oikeasta reunasta. Lähetä täytetty lomake ympäristövalvontaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Toiminta rekisteröidään ja saat toiminnanharjoittajana tiedon rekisteröinnistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti koskee pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista.

Seuraavissa tilanteissa rekisteröinti ei ole mahdollista, vaan toiminnalle on haettava ympäristölupa:

  • Toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
  • Toiminnasta aiheutuu vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • Jätevesien johtamisesta aiheutuu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • Toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle
  • Toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta https://finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150064