Privat småbarnspedagogik

I Sibbo stöder de småbarnspedagogiska tjänsterna Sibbobarnens tillväxt och utveckling tillsammans med vårdnadshavarna.

Familjen kan om de så önskar, ansöka om en plats inom småbarnspedagogik även på ett privat daghem eller hos en privat familjedagvårdare. Eller så kan de anställa en skötare hem med stöd för privat vård eller hemvårdsstödet.

De privata daghemmen finansieras med antingen servicesedel eller stöd för privat vård.

Ifall familjen har behov av att anlita ett daghem i grannkommunen, går det att höra sig för om möjlighet till det av sakkunnig inom småbarnspedagogik. Hen svarar också på frågor gällande servicesedeln.

Småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden i Sibbo kommun; i norra Sibbo och Nickby området samt i södra Sibbo.

Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt på Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (vasu).

Gör så här

Ansök direkt till det privata daghemmet enligt den privata serviceproducentens ansökningsförfarande.

Ansök om servicesedel hos kommunen så här:

  • Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas. Ansök direkt hos serviceproducenten.
  • Efter att daghemsplatsen blivit bekräftad, ansök om servicesedel hos kommunen i eDaisy.
  • Lämna också in en inkomstutredning i eDaisy. Alternativt kan du meddela att du betalar den högsta klientavgiften.
  • Inkludera också serviceavtalet med daghemmet till ansökan.

Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg från Fpa så här:

Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg på Fpas blankett WH 1r (Stöd för privat vård av barn). Stöd för privat vård kan betalas ut direkt efter att föräldrapenningperioden tagit slut.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Barnets vårdnadshavare ingår avtal om småbarnspedagogik med en privat serviceproducent. Du kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för småbarnspedagogikavgifter för ditt barn. Stödet omfattar vårdpenning, vårdtillägg enligt familjens inkomster samt eventuellt kommuntillägg. Kommunen betalar kommuntillägget. Om din kommun använder servicesedlar kan du ansöka dessa.

Stödet för privat vård består av den lagstadgade vårdpenningen, inkomstbundet vårdtillägg och Sibbotillägget.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961128

E-tjänst