Övervakningen under byggskedet

Övervakningen under byggskedet främjar den byggda miljöns kvalitet och trygghet. Ett byggprojekt skall inledas inom tre år och slutföras inom fem år från att lovet beviljats. Vid behov är det möjligt att söka förlängning för ett projekt, d.v.s högst två år för att inleda ett projekt och högst tre år åt gången för att slutföra ett projekt.

Under byggskedet utför myndigheterna de syner och granskningar på byggarbetsplatsen som fastställts i lovbeslutet. Byggnadstillsynen deltar i det inledande mötet, samt i lovbeslutets fastställda syner. Myndighetssynerna säkerställer att byggandet sker enligt planerna och bygglovet. Synernas antal beror på byggprojektets omfattning. Synerna som görs kan omfatta lägessyn, bottensyn, konstruktionssyn, bruktagningssyn samt slutsyn.

Byggarbetsplatsens ansvariga arbetsledare ansvarar för att synerna förrättas vid rätt tidpunkt och bokar tid för synerna.

Byggnadstillsynen godkänner byggarbetsplatsens arbetsledare, som specificerats i lovvillkoren. Dessa är vanligen ansvariga arbetsledaren (AAL), arbetsledaren för fastighetens vatten- och avloppsutrustning (FVA) samt arbetsledaren för ventilationsanläggningen (VENT). Ansökningar för och anmälningar om dessa arbetsledare görs i Lupapiste innan respektive arbetsskede inleds. Arbetsledarna fyller i byggarbetsplatsens inspektionsprotokoll, som byggnadsinspektören granskar i samband med synerna.

Inledande möte/Inledande syn

När det gäller nybyggnadsprojekt krävs det nästan alltid ett inledande möte. Vid det inledande mötet kan man precisera vad som krävs av den som påbörjar byggprojektet för att omsorgsplikten vid byggande ska uppfyllas. Med omsorgsplikt avses här bl.a. att den som inleder ett byggprojekt bär ansvaret för att planerna och byggloven är förenliga med lagar och förordningar. Vid det inledande mötet strävar man efter att försäkra sig om att den som påbörjar byggprojektet har en tillräckligt behörig personal för att förverkliga projektet. Närvarande vid det inledande mötet: den som påbörjar byggprojektet, den ansvariga arbetsledaren, huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren och annan sakkunnig om byggnadstillsyningen kräver. Inledande syn används i mindre krävande projekt i stället för inledande möte.

Byggnaden tas i bruk

Vid slutsynen avslutas byggnadsprojektet. Efter slutsynen upphör såväl huvudprojekterarens som den ansvariga arbetsledarens ansvar.

Gör så här

Inledande av byggarbetena skall meddelas till byggnadstillsynen. Anmälningsskyldigheten gäller alla byggprojekt. Inledningsanmälan görs vanligen av projektets ansvariga arbetsledare till områdets byggnadsinspektör per telefon eller per e-post.

Markeringen av läget kan beställas per e-post på adressen mittauspalvelut@sipoo.fi

Slutsynen ska beställas under bygglovets giltighetstid (ett bygglovs giltighetstid är 5 år och ett åtgärdstillstånds giltighetstid är 3 år).