Ruoppaus

Ruoppaus tarkoittaa pehmeiden massojen koneellista poistamista vesistöstä.

Ruoppauksen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti ruoppausmassojen läjitykseen:

  • läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla tavalla (ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle)
  • läjittämiseen tarvitaan maanomistajan suostumus
  • massojen pysyvyys läjitysalueella on varmistettava (huom. vedenkorkeuden vaihtelu)
  • maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua
  • vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä ympäristölupaviraston lupa

Ruoppaushankkeen huolelliseen suunnitteluun on syytä varata aikaa. Hyvin suunniteltu hanke säästää kustannuksia ja ympäristöä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös rajanaapureiden kanssa.

Ruoppauksen ajankohta on valittava huolella. Lintujen pesintä- ja kalojen kutuajat on huomioitava. Kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa virkistyskäytölle häiriöitä, joten ruoppaus on pyrittävä tekemään myös virkistyskäyttöajan ulkopuolella.

Uudenmaan ELY-keskuksen yleinen suositus on, että ruoppaukset suoritetaan loka-huhtikuun välisenä aikana, jolloin vesistöjen virkistyskäyttö on vähäistä ja pohjasedimentin sisältämien ravinteiden liikkuvuus on vähäisempää kuin kesällä. Jos ruoppausalueella on linnustollista arvoa, suositeltava ruoppausaika päättyy maaliskuun lopulla.

Luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla ruoppausmahdollisuudet on selvitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Hyvissä ajoin ennen ruoppausta, siis jo suunnitteluvaiheessa, on varmistuttava, ettei toimenpidealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole erityisiä luonnon- tai muita suojelullisia arvoja. Tällaisia arvoja saattaa olla muuallakin kuin alueilla, jotka kuuluvat suojeluohjelmissa tai kaavoissa esitettyihin suojelualuevarauksiin. Asiasta voi kysyä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoilta ja Uudenmaan ELY-keskukselta.

Toimi näin

Mikäli kyseessä on yli 500 m3:n ruoppaus, lupahakemus tehdään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Jos kyseessä on alle 500 m3:n koneellinen ruoppaus, toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Ruoppaustyön valvonta

Ruoppaustyön valvonta kuuluu työn teettäjälle. Työn teettäjä vastaa tehdystä työstä, ellei urakoitsijan kanssa muuta sovita. Ruoppausurakoitsijan kanssa on hyvä kirjallisesti sopia hankkeen toteuttamisesta ja läjityksestä.

Toteuttamisen valvonta on hyvin suunnitellun hankkeen lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeää.

Kenelle ja millä ehdoin

Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja valvontaviranomaiselle vähintään kuukausi ennen töihin ryhtymistä. Koska vesilaissa mahdollinen luvantarve arvioidaan työstä mahdollisesti aiheutuvan seurauksen tai muutoksen perusteella, on ilmoitus tehtävä aina, kun kysymyksessä on koneellisesti toteuttava ruoppaustyö. Ilmoitukseen on liitettävä hankkeen sijainnin osoittava kartta. Kartan on oltava mittakaavaltaan sellainen (1:500), että suunniteltu ruoppaus- ja läjitysalue käyvät siitä selville.

1.1.2012 voimaan tulleen vesilain mukaan yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää aina Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa ja

alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö