Ilmoitus melusta ja tärinästä

Tee tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus.

Tilapäisiä tapahtumia, joita järjestäessäsi sinun on tehtävä meluilmoitus, ovat ulkoilmakonsertit ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja. Lisäksi ilmoitus on tehtävä esimerkiksi hiekkapuhallustyöstä tai paalutuksesta.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Tee ilmoitus Lupapiste-palvelun kautta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kun olet kirjautunut Lupapisteeseen:

 1. Oikeassa yläkulmassa on violetti laatikko, jossa lukee ”Tee hakemus”
 2. anna osoite tai zoomaa kartalla itsesi oikeaan paikkaan/osoitteeseen + klikkaa hiirellä
 3. paina jatka-painiketta
 4. valitse Ympäristöön vaikuttava toiminta
 5. valitse kohta ”Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset”
 6. valitse ”Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)
 7. Valitse sivun alalaidasta violetti painike ”Tee hakemus” niin pääset täyttämään meluilmoituksen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja lisäämään karttaliitteet ja muut mahdolliset liitteet.
 • Jos meluilmoitus liittyy johonkin hyväksyttyyn rakennuslupaan, se tulee kertoa ilmoituksessa.
 • Jos aikomus on murskata kiviainesta, tulee arvioida kuinka monta päivää murskaus kestää.

Laskutustietojen lisääminen ilmoitukseen tehdään OSAPUOLET-välilehdellä:

 • Sivun alalaidassa on painike: + Lisää osapuoli
 • Sitä painaessa aukeaa pieni ruutu, josta "valitse" -painikkeesta saat valittua ”luvan maksaja”, jolloin aukeaa laskutustietojen syöttökenttä
 • HUOM: Yrityksen/yhteisön tiedoille on oma sivunsa, joten mikäli hakijana on yritys tai yhteisö, olkaa tarkkoja, että täytätte yrityksen/yhteisön tiedot niille tarkoitettuun kohtaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Sipoon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on rajattu pois ne tapaukset, jolloin ilmoitusta melusta tai tärinästä ei tarvitse tehdä Sipoon kunnan alueella.

Seuraavissa tapauksissa sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta melusta ja tärinästä:

 • rakentamiseen liittyvästä toiminnasta, joka kestää enintään 10 vuorokautta arkipäivisin maanantain ja perjantain klo 7.00 - 18.00 välisenä aikana
 • yleisötilaisuudesta, joka järjestetään kaavassa osoitetulla yleisellä alueella tai toimintaan osoitetulla paikalla arkisin klo 7.00 - 22.00 tai sunnuntaisin klo 9.00 - 20.00
 • liikkuvan ajoneuvon käyttämisestä mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa klo 9.00 - 20.00 välisenä aikana
 • maa- ja metsätalouselinkeinon tavanomaiseen harjoittamiseen liittyvästä toiminnasta
 • liikenneväylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotyöstä

Vaikka ilmoitusta melua ja tärinää aiheutuvasta toiminnasta ei olisi tarpeen tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, on sinun toiminnanharjoittajana kuitenkin viimeistään kaksi vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tiedotettava lähinaapureille toiminnasta ja sen kestosta sekä ilmoitettava toiminnan vastuuhenkilön yhteystiedot.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Verkkoasiointi