Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige utifrån utskottets förslag. Kommunstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut, representerar kommunen och bevakar kommuns intressen.

Kommunstyrelsens uppgifter

Enligt kommunens förvaltningsstadga har kommunstyrelsen till uppgift att

  1. för fullmäktige bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för kommunen,
  2. leda kommunens verksamhet och förvaltning
  3. styra beredningen av budget, ekonomiplan och långsiktsplaner så, att målen kan uppnås med beaktande av tillbudsstående resurser,
  4. tillse att samarbetet mellan de olika sektorerna fungerar, samt svara för koordineringen av verksamheten.

Kommunstyrelsens sammansättning

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och lika många personliga ersättare. Till ledamöter och ersättare väljs endast fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige. Till ordförande och vice ordföranden väljs endast fullmäktigeledamöter. Kommunstyrelsens mandatperiod är fyra år.

Medlemmar (och ersättare) 2021-2025

Kaj Lindqvist, ordförande, SFP (Karl-Erik Oljemark)

Marja Manninen-Ollberg, I viceordförande, Saml (Suvi Vuoksenranta)

Jenni Lastuvuori, II viceordförande, Sannf (Kirsi Toivola)

Tommi Hänninen, Saml (Juhani Rantala)

Antti Skogster, Saml (Jani Asunmaa)

Ritva Tarvainen, Saml (Tuomas Alaterä)

Micaela Röman, SFP (Kicka Lindroos)

Clara Lindqvist, SFP (Caroline Högel-Starck)

Tom Sundbäck, SFP (Tim Kankfelt)

Tapio Virtanen, SDP (Hanna Kuntsi)

Marketta Mattila, Gröna (Sini-Pilvi Saarnio)

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll är framlagda på allmänna datanätet den åttonde dagen efter sammanträdet.

Som kommunstyrelsens sekreterare fungerar förvaltningschef.