Kommittéer

Enligt kommunallagen 30 § 3 mom. kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift.

Namnkommitténs sammansättning 2021–2025

Kaarina Nazarenko, ordförande tfn 050 543 38 47

Antti Skogster, viceordförande

Vidar Lindqvist

Charlotta Engblom

Roy Harkimo

Brita Ekebom

Krigsveterankommitténs sammansättning 2017–2021

Kommunstyrelsen tillsatte en krigsveterankommitté för mandatperioden 2021-2025 enligt följande:

Lars Björkell, ordförande

Hans-Peter Lindgren, viceordförande

Nils Wilenius

Herbert Björkman

Margareta Lagerqvist

Barbro Lindqvist

Gun Mannila

Kirsi Toivola

Östersundom -kommittén

Östersundom-kommittén är kommunernas gemensamma organ som avses i 47 § i markanvändnings- och bygglagen. Kommitténs uppgift är att utarbeta och godkänna en gemensam generalplan för Östersundom. Ordförande för kommittén är Helsingfors representant och vice ordförande Vandas representant.

Medlemmar:

  1. Sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad Mikko Aho, Helsingfors stadsplaneringskontor, ordförande av kommittéen
  2. Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stadsplaneringskontor,, viceordförande
  3. Utvecklingsdirektör i Sibbo kommun Pirjo Siren, utvecklings-och planläggningscentralen

Personliga suppleanter:

  1. Generalplanechef Rikhard Manninen, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
  2. Generalplanechef Mari Siivola, Vanda stadsplaneringen
  3. Planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen