Inrättande eller nedläggning av en snöskoterled

Inrättande, överföring och nedläggning av snöskoterleder regleras i terrängtrafiklagen. Du kan inrätta en snöskoterled på basen av en juridiskt bindande ledplan och som ledoperatör kan du stänga en led med ett meddelande. För att anlägga en snöskoterled krävs alltid ett tillstånd från kommunens miljöskyddsmyndighet.

Gör så här

  • När du anlägger en snöskoterled:
  • Gör först en ledplan som visar leden och rast- och serviceplatserna längs leden, så att de kan markeras i terrängen vid behov, baserat på planen. Planen bör också ange de fastigheter genom vilka leden skulle passera. Den kommunala miljöskyddsmyndigheten ska fatta beslut om godkännande av ledplanen.
  • På basen av en juridiskt bindande ledplan fastställs leden antingen genom en ledförrättning eller genom ett skriftligt avtal mellan markägaren och ledoperatören.

Ansök om tillstånd genom att skicka en fritt formulerad ansökan till Sibbo kommuns miljöövervakning. Skicka din ansökan helst elektroniskt till miljo@sibbo.fi.

Leden är klar för allmän användning när ledplanen har blivit juridiskt bindande, ersättning har betalats och rutten har markerats på kartan.

Om du vill flytta snöskoterleden:

  • Om du vill flytta en snöskoterled permanent gäller bestämmelserna om inrättande av leden i tillämpliga delar.
  • Om du vill flytta leden tillfälligt eller delvis ändra på leden, kan den kommunala miljöskyddsmyndigheten ge tillstånd till detta, förutsatt att markägaren eller innehavaren samtycker.

Om du vill stänga en snöskoterled:

  • Som ledoperatör kan du stänga en snöskoterled genom anmälan.
  • Den kommunala miljöskyddsmyndigheten kan också stänga en led eller en del av den om det inte längre finns ett allmänt behov av leden eller en del av den på grund av förändrade omständigheter. Stängning är möjlig även av någon annan särskild anledning. I sådana fall måste kommunen meddela upphävandet av leden eller en del av leden till innehavaren av fastighetsregistret, som är ansvarig för att se till att nödvändiga anteckningar görs i fastighetsregistret.

För vem och på vilka villkor

Snöskoterleden kan drivas av en kommun, en samkommun, staten, en sammanslutning eller ett företag. En snöskoterled får anläggas oberoende av samtycke från ägaren eller innehavaren av marken eller vattenområdet, om anläggandet av leden är nödvändigt för att tillgodose allmänhetens behov av tillträde eller för allmänna rekreationsändamål. I sådana fall får leden inte medföra betydande olägenhet för ägaren eller innehavaren av marken eller för renskötseln.

En snöskoterled får inte anläggas om användningen av den skulle medföra betydande skada för exempelvis naturmiljön eller annan miljö, naturresurser, jordbruk, skogsbruk eller allmänhetens rekreation.

Som operatör av en snöskoterled är du ansvarig för skada eller men som orsakas fastigheten, ägaren eller innehavaren av marken, rennäringen eller yrkesfisket.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat EES-land och tillfälligt erbjuder sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd som för näringsidkare som är etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning