Moottorikelkkailureitin perustaminen tai lakkauttaminen

Moottorikelkkailureitin perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista säätelee maastoliikennelaki. Voit perustaa moottorikelkkailureitin lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella ja reitin pitäjänä voit ilmoituksella lakkauttaa reitin. Moottorikelkkailureitin perustaminen edellyttää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa.

Toimi näin

Kun perustat moottorikelkkailureitin:

  • Laadi ensiksi reittisuunnitelma, jossa osoitat reitin kulun ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan tarvittaessa merkitä maastoon suunnitelman perusteella. Mainitse suunnitelmassa myös ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. Reittisuunnitelman hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
  • Lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella reitti perustetaan joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.

Hae lupaa lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Sipoon kunnan ympäristövalvontaan. Pyydämme lähettämään hakemuksen ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Reitti on valmis otettavaksi yleiseen käyttöön, kun reittisuunnitelma on saanut lainvoiman, korvaukset on suoritettu ja reitti merkitty maastoon.

Kun haluat siirtää moottorikelkkailureitin:

  • Mikäli haluat siirtää moottorikelkkailureitin pysyvästi, on siirtämisestä soveltuvin osin voimassa mitä reitin perustamisesta säädetään.
  • Jos haluat tilapäisesti tai vähäisiltä osin siirtää reitin kulkua maastossa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa tähän luvan, jos maanomistaja tai haltija siihen suostuu.

Kun haluat lakkauttaa moottorikelkkailureitin:

  • Reitin pitäjänä voit lakkauttaa moottorikelkkailureitin ilmoituksella.
  • Myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lakkauttaa reitin tai sen osan, jos reittiin tai sen osaan ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää ole yleistä tarvetta. Lakkauttaminen on mahdollista myös muusta erityisestä syystä. Tällöin kunnan on ilmoitettava reitin tai sen osan lakkauttamisesta kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä, että reitin lakkauttamisesta tehdään tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Moottorikelkkailureitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja. Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta. Tällöin reitistä ei myöskään saa aiheutua huomattavaa haittaa maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle.

Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi huomattavaa haittaa esimerkiksi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle tai yleiselle virkistyskäytölle.

Moottorikelkkailureitin pitäjänä olet velvollinen korvaamaan kiinteistölle, maa-alueen omistajalle tai haltijalle, poronhoidolle tai ammattimaiselle kalastukselle aiheutuvat vahingot tai haitat.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö