Lukiokoulutus

Sipoossa toimivat suomenkielinen Sipoon lukio sekä ruotsinkielinen Sibbo gymnasium.

Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää enintään neljään vuoteen. Lukio-opinnot huipentuvat ylioppilastutkintoon.

Luokattomassa lukiossa opiskelijan opintojen eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen ja sen aikana opiskellaan yleensä 5-6 oppiainetta. Yhden oppiaineen kurssi kestää keskimäärin 38 oppituntia. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Tavoitteena on opiskelijoiden kannustaminen kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä vastuullisuuteen. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksen tavoitteita ja järjestämistä säätelevät lukiolaki ja -asetus, valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen laatimat kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2015. Kansallisia perusteita ja niiden tavoitteita tarkennetaan paikallisesti laadituissa lukion opetussuunnitelmissa, jotka Sipoossa laaditaan molemmille kieliryhmille erikseen.

Toimi näin

Lukiokoulutukseen haetaan Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus antaa valmiudet aloittaa opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Voit pyrkiä haluamaasi oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjä päättää, kenet ottaa opiskelijaksi oppilaitokseensa.

Lukiokoulutuksen oppimäärän tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Oppimäärät ja niihin kuuluvat opinnot mitataan opintopisteillä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Nuorille tarkoitettuun oppimäärään kuuluvat opinnot on mitoitettu päätoimista opiskelua varten. Lukiokoulutusta järjestetään erikseen myös aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä.

Lukiolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714