Grundvatten

I Sibbo finns 14 grundvattenområden som miljöstyrelsen har ansett viktiga för vattenanskaffningen och klassat som I – II gradens grundvattenområden (uppgifterna uppdaterade 2020). Dessutom ligger ett grundvattenområde (Marjamäki 0124551) delvis på Sibbo kommuns område. De 14 grundvattenområdena på Sibbo kommuns område bildar en sammanlagd uppskattad mängd av grundvatten på 8900 m3/d, den totala ytan uppskattas till 35,42 km2 och den sammanlagda ytan på grundvattenbildningsområde uppskattas vara 2,45 km2. I Sibbo har en skyddsplan för grundvattenområden på Sibbo kommuns område utfärdats och den blev färdig 9.1.2009. I skyddsplanen berättas mer om varje grundvattenområde skiljt för sig.

Grundvattenutredningar som verktyg i främjandet av lönsamheten i jordbruksnäringen (POMAKE-projektet)

Under år 2014 gjordes det strukturutredningar i grundvattenområdena i Norrkulla, Nikukällan och Söderkulla. Arbetetets syfte var att förbättra landsbygdens trivsel och livsduglighet och att främja skydd och skyddsmedvetenhet om grundvattnen.