Pohjavesi

Pohjavettä on lähes kaikkialla ja merkittävimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat sora- ja hiekkamuodostumissa. Pohjavesialueita on noin 5000, joista noin 400 on määritelty riskialueiksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset luokittelevat pohjavedet kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka hyvin ne soveltuvat vedenhankintaan sekä mahdollisen suojelutarpeen mukaan:

  • 1-luokkaan kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Voit lukea lisää pohjavesien tilasta ja alueiden luokittelusta ympäristöhallinnon verkkosivuilla klikkaamalla sivun oikeassa laidassa olevia linkkejä.

Sipoon alueella on yhteensä 14 kpl luokiteltuja pohjavesialueita (tiedot päivitetty 2020). Lisäksi yksi pohjavesialue (Marjamäki 0124551) sijaitsee osittain Sipoon kunnan alueella. Sipoon kunnan alueella olevien 14 pohjavesialueen yhteenlaskettu arvioitu pohjaveden muodostumismäärä on n. 8900 m3/d. Pohjavesialueiden kokonaispinta-alaksi on arvioitu n. 35,42 km² ja muodostumisalueiden pinta-alaksi on arvioitu 2,45 km².

Sipoon alueelle on tehty Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka on valmistunut 9.1.2009.

Vesi.fi -sivuston karttapalvelun avulla voit tarkastella pohjavesialueita tarkemmin.

Pohjavesiselvitykset välineenä maatalouselinkeinon kannattavuuden edistämisessä (POMAKE-hanke)

Vuoden 2014 aikana Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueilla tehtiin rakenneselvityksiä. Työn tavoitteena oli maaseudun viihtyvyyden ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä pohjavesien suojelun ja suojelutietoisuuden edistäminen.