Förlängd läroplikt

Om det är uppenbart att ett barn på grund av funktionshinder eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål som ställts upp för den grundläggande utbildningen, blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad som bestäms i lagen om grundläggande utbildning. För barn som omfattas av förlängd läroplikt kan förskoleundervisningen som ges inom specialundervisning omfatta ett eller två år. Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att klara sina studier inom den grundläggande utbildningen så bra som möjligt.

Barn med grava funktionshinder omfattas av förlängd läroplikt. Också en svår sjukdom kan vara orsak till förlängd läroplikt. Ett beslut om förlängd läroplikt fattas i allmänhet innan barnet blir läropliktigt. Då fattas också ett beslut om särskilt stöd för barnet. En individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas utarbetas för barnet då förskoleundervisningen inleds. Alla barn har rätt till förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt till förskoleundervisning från och med början av höstterminen det år barnet fyller fem år. Ett beslut om förlängd läroplikt behövs innan förskoleundervisningen inleds för att rätten ska kunna uppfyllas.

Läs mer om förlängd läroplikt i Handboken om stöd för lärande och skolgång vid den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun (KOPO handboken).

Gör så här

Barnets vårdnadshavare ansöker om förlängd läroplikt genom Mina tjänster. Välj "Utbildning" och därifrån "Ansökan om rätt till förlängd läroplikt".

Ansökan ska innehålla ett expertutlåtande, såsom ett utlåtande av en psykolog eller läkare. Ansökan behandlas av en yrkesövergripande specialpedagogisk grupp inom småbarnspedagogiken där också den ledande skolpsykologen deltar. Gruppen hör barnets vårdnadshavare och gör en pedagogisk utredning. För beslutsfattandet utarbetar arbetsgruppen ett förslag för Utbildningstjänsternas KOPOplus-grupp. Beslutet om förlängd läroplikt fattas av undervisningschefen.

E-tjänst