Maahanmuuttajien valmistava opetus

Kuva: Suvi Suovaara

Maahan muuttanut tai maahanmuuttajataustainen lapsi tai nuori voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmius siirtyä esi- tai perusopetukseen. Opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Perusopetukseen valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden verran. Lapsi tai nuori voi siirtyä perusopetukseen jo aiemmin, jos hänellä on riittävät taidot ja valmius siihen.

Valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä. Opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden iän ja edellytysten mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628