Flyttade fordon

Sibbo kommun kan låta flytta ett fordon som står på kommunens område, om:

  • fordonet har parkerats på vägen i strid med bestämmelser
  • det parkerade fordonet stör underhållet eller renhållningen av gatan eller reparations- eller byggarbeten
  • fordonet är övergivet

Kommunen kan flytta bort fordon från privata områden eller terrängen på motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare. Ägaren eller innehavaren fyller då i blanketten Begäran om flyttning av ett övergivet fordon på privat mark. Flyttningens beställare förbinder sig att betala Sibbo kommun den taxenliga flyttningsavgiften.

Gör så här

Beslut om flyttning av fordon:

  • Om ett fordon som har flyttats till upplagsplatsen inte har lösts ut och hämtats inom en (1) månad efter beslut om flyttning eller kungörelse, eller om ägaren i övrigt har ansetts avstå från ägarrätten till fordonet övergår fordonets äganderätt till kommunen.
  • Den som är missnöjd med flyttningsbeslutet har rätt att söka ändring genom skriftligt besvär senast 30 dagar efter delgivningen.
  • Delgivning anses ha verkställts det datum som anges på mottagningsbeviset eller, om den berörda inte har kvitterat mottagningen av beslutet eller om ägaren är okänd eller oanträffbar, sju dagar efter att denna kungörelse har anslagits på anslagstavlan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning