Ajoneuvojen siirrot

Sipoon kunta voi siirrättää ajoneuvon omistamallaan alueella, mikäli:

  • ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti
  • pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle
  • ajoneuvo on hylätty

Yksityiseltä alueelta tai maastosta kunta voi siirrättää ajoneuvon kiinteistön tai alueen omistajan/haltijan perustellusta pyynnöstä. Omistaja/haltija täyttää ja toimittaa silloin kunnalle hylätyn ajoneuvon siirtotilauslomakkeen yksityisalueelta, jolloin siirron tilaaja sitoutuu maksamaan kunnalle taksan mukaisen ajoneuvon siirtomaksun.

Toimi näin

Ajoneuvojen siirtopäätökset:

  • Jos varastoalueelle siirrettyä ajoneuvoa ei lunasteta ja noudeta yhden (1) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta tai kuuluttamisesta taikka jos omistajan on muuten katsottu luopuneen oikeudestaan ajoneuvoon, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.
  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen saantitodistuksesta ilmenevänä päivänä tai kun asianomainen on kuitannut päätöksen vastaanotetuksi taikka jos omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu ilmoitustaululle.
  • Siirtopäätökseen tyytymätön on oikeutettu hakemaan muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki ajoneuvojen siirtämisestä https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191508