Elevhandledning

Elevhandledningens uppgift är att främja elevens välbefinnande och stödja genomförandet av studierna. I Sibbo kommun får eleverna mångsidig elevhandledning i alla skolor. elevhandledning ges i klassrum, små grupper och vid behov också individuellt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

E-tjänst