Civiltjänst

Bild: Suvi Suovaara

Vad är civiltjänst?

En värnpliktig, vars övertygelse hindrar honom att fullgöra sin värnplikt (enligt värnpliktslagen 1438/2007) befrias från densamma och beordnas att utföra civiltjänst i stället. Också kvinnor som frivilligt fullgör värnplikten och avbryter densamma efter 45 dygn beordnas att fullgöra civiltjänst i stället.

Till civiltjänsten hör grundutbildning, samhällsnyttig arbetstjänst av civil karaktär, kompletterande tjänstgöring, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering. Grundutbildningen utförs på civiltjänstcentralen i Lappträsk och arbetstjänsten på godkända tjänstgöringsplatser.

Gör så här

Kontakta direkt den avdelningen, var du vill göra din civiltjänst.

Nickbyvägen på flygfoton