Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd. Vill man bli invånare i en bostadsrättsbostad ska man betala en bostadsrättsavgift som utgör 15 procent av bostadens ursprungliga anskaffningsvärde. Därutöver betalar man bruksvederlag som kan jämställas med hyra.

Invånaren får bo i sin bostadsrättsbostad så länge han eller hon vill. När invånaren avstår från bostaden är överlåtelsepriset den ursprungliga bostadsrättsavgiften höjd med byggnadskostnadsindexet.

Sibbo ingår i Helsingforsregionens gemensamma ansökningsområde.

Bostadsrättslagen förnyas: De nuvarande ordningsnumren gäller fram till den 31.12.2023.

Vid valet av boende till bostadsrättsbostäder går man över till tidsbundna ordningsnummer och ett riksomfattande kösystem. I fortsättningen beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA ordningsnummer för bostadsrättsbostäder. De nuvarande ordningsnumren för valet av boende gäller fram till den 31 december 2023.

Fr.o.m. 1.9.2023 ansöks nya ordningsnummer från ARA. Med det nya ordningsnumret kan man ansöka om bostadsrättsbostäder i hela landet, i alla städer och kommuner där det finns bostäder. Numret kostar ca 10 euro och gäller i två år.

Fr.o.m. 1.1.2024 kan man ansöka om bostad endast med ARAs ordningsnummer.

Tilläggsinformation om förändringarna:

Aras www-sidor: www.ara.fi/sv-FI/Aktuellt/Ny_bostadsrattslag
e-post: asumisoikeus@ara.fi
per telefon 02952 50990 tisdagar 9-11

För vem och på vilka villkor

Sibbo ingår i Helsingforsregionens gemensamma ansökningsområde tillsammans med Helsingfors, Esbo, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tusby, Borgå och Vichtis.

Den som ansöker om en bostadsrättsbostad ska vara en myndig person som inte äger en bostad i ansökningsområdet. Den sökande får heller inte ha sådan förmögenhet att han eller hon kunde finansiera minst hälften av det gängse priset på den sökta bostaden eller motsvarande bostad. Förmögenhetsgränserna gäller dock inte över 55 år gamla utan de kan alltid ansöka om en bostadsrättsbostad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En bostadsrättsbostad är en bostad som invånaren besitter men inte äger. Förutom ett månadsbelopp betalar innehavaren en bostadsrättsavgift som återbetalas i samband med utflyttning och som är justerad enligt ändringen av byggnadskostnadsindex. En bostadsrättsbostad går inte att lösa in. Bostaden ska användas som en egen stadigvarande bostad. Bostaden får hyras vidare för högst två år. Det måste finnas ett särskilt skäl för uthyrningen.

Lag om bostadsrättsbostäder http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19900650