Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

Luottamushenkilöt

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet sekä varajäsenet
  • maankäyttöjaoston jäsenet ja varajäsenet
  • rakennus- ja ympäristövaliokunnan jäsenet ja varajäsenet
  • kaikkien valiokuntien ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kaikkien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Sipoon Veden johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Viranhaltijat

  • kunnanjohtaja sekä tämän sijainen
  • valiokuntien, lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien esittelijät ja niiden sijaiset

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Toimi näin

Kaikki ilmoitusvelvolliset itse vastaavat ilmoituksistaan ja niiden sisällöstä. Ilmoitus tulee tehdä, vaikkei mitään sidonnaisuuksia ole.

Ilmoitus tehdään täyttämällä ja palauttamalla oheinen sähköinen lomake. Mikäli sidonnaisuuksiin tulee muutoksia, näistä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi