Bidrag för underhåll av enskilda vägar

Du kan ansöka om bidrag av Sibbo kommun. Bidrag beviljas för underhåll av en enskild väg . Bidrag beviljas med vissa villkor. Ansökningstiden är mars och den kungörs i lokala tidningar samt på kommunens nätsida.

Utdelningsgrunderna för underhållsbidraget är som följer:

  • Ett väglag har grundats.
  • Till ansökan behövs inte bifogas budget och bokslut, men ifall vi ber om dem, måste de finnas att uppvisas.
  • Vägens längd beaktas upp till den sista bostadsfastigheten, den totala längden på vägen beaktas för genomfartsvägar.
  • Vägsträckans längd som tas i beaktande måste vara minst 500 m.
  • Vägen får inte begränsas för allmän trafik med hinder eller trafikmärken.
  • Alla privata väglag får samma bidragssumma €/km. Bidraget höjs med 30% för vägar med genomgående trafik eller för vägar med mycket annan trafik än väglagens egen trafik.

OBS! Förändring i villkoren

  • Vägen får inte begränsas för allmän trafik med hinder eller trafikmärken.

Gör så här

Ansökningstiden för år 2024 har gått ut.

För vem och på vilka villkor

Dessutom måste enskilda vägen ha minst en permanent bebodd gård som använder vägen i ett avstånd av minst 500 meter, eller enskilda vägen måste vara trafikbetydlig, till exempel en genomgående väg.

Väglaget måste hålla regelbundna möten.

Beviljande av bidrag förutsätter att

  1. ett väglag har grundats för vägen
  2. uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Trafikledsverkets system för väg- och gatunätet Digiroad.

Betalningsinformation

Avgiftsfri

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bidrag för anläggning, reparation och underhålla av en enskild väg kan ansökas hos kommunen. Kommunen kan besluta att kommunen tar över ansvaret för underhållet av en enskild väg helt eller delvis. Bidrag kan även erhållas ur statens medel.

Om staten eller kommunen bistår väglaget eller vägdelägarna gemensamt i vägens underhåll, ska vägen få användas av alla.

Lag om enskilda vägar https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180560

E-tjänst