Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Mikäli jätevesijärjestelmäsi sijaitsee siirtymäaika-alueella, voit hakea lupaa poiketa jätevesien käsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista, jos jätevesijärjestelmä aiheuttaa ympäristöön huomattavan vähäistä kuormitusta tai jos jätevesijärjestelmän uusimiseksi edellytetyt toimet ovat kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat kiinteistön haltijalle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poikkeamiseksi enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Toimi näin

Toimita hakemusasiakirjat Sipoon kunnan ympäristövalvontaan postitse. Tarvittavat asiakirjat sekä hakemuksen toimitusosoitteen löydät klikkaamalla oikeasta laidasta löytyvää linkkiä. Omalla vastuulla voit toimittaa hakemusasiakirjat myös sähköpostitse osoitteella ymparisto@sipoo.fi. Huomaathan, että sähköpostilla lähetetty hakemus ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua.

Huolehdi aina, että hakemuksesta löytyvät seuraavat asiat:

 • poikkeamiskaavake jätevesien käsittelystä
 • asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot (liite 1, vapaamuotoinen)
 • jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 2)

Lisäksi hakemukseen on aina liitettävä yksi tai useampi perustelu, jolla poikkeamista haetaan:

 • selvitys kiinteistön jäteveden vähäisyydestä (liite 3A)
 • selvitys kiinteistön liittämisestä jätevesiviemäriin (liite 3B)
 • selvitys kiinteistön haltijoiden korkeasta iästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (liite 3C)
 • selvitys kiinteistön haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D)

Kenelle ja millä ehdoin

Perusteita hakea lupaa poiketa vaatimuksista ovat:

Ympäristökuormituksen huomattava vähäisyys, jolloin:

 • kiinteistöllä asuvien lukumäärä ei voi käytännössä olla enemmän kuin keskimääräinen kolmen henkilön asukasmäärä eli kiinteistöllä tulee asua vakituisesti vain 1-2 henkilöä
 • kiinteistöllä asutaan lisäksi vain osan aikaa vuodesta ja silloinkin vähäisessä määrin
 • jäteveden laadun osalta tarkastellaan, onko kiinteistöllä käytössä esimerkiksi vesikäymälä tai erotteleva jätevesijärjestelmä.

tai

Toimien kohtuuttomuus, jolloin:

 • tarvittava investointi olisi kiinteistön haltijalle kohtuuton, ja poikkeaminen voidaan myöntää vain, jos toteutettavat toimet olisivat sekä kustannuksiltaan korkeita että teknisesti vaativia esim. maasto-olosuhteiden vuoksi
 • viranomainen ottaa kohtuuttomuuden arvioinnissa huomioon seuraavat seikat
 1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
 2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä
 3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Poikkeamisesta annettava päätös on käsittelyjärjestelmäkohtainen. Kustakin päätöksestä peritään Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019