Avstående från förköpsrätt

Kommunen försöker i första hand förvärva mark med frivilliga affärer. Mark inskaffas främst i områden som enligt generalplanen ska detaljplaneras, men vid behov också i andra områden som är viktiga för kommunen.

En kommun kan också vid behov utnyttja sin förköpsrätt till markförvärv. Med förköpsrätt avses kommunens rätt att lösa in en fastighet som är föremål för ett köp mellan två parter till det pris som säljaren och köparen överenskommit. I ett förköp träder kommunen in istället för köparen och får fastigheten som är föremål för köpet för samma vilkor som parterna kommit överens om i köpebrevet.

Kommunen ska underrätta säljaren, köparen och registreringsmyndigheten om utnyttjande av förköpsrätten inom tre månader från köpet.

På begäran kan kommunen på förhand meddela att den inte kommer att använda sin förköpsrätt. I övriga fall ges inte meddelanden om att förköpsrätten inte används.

Ett meddelande om att förköpsrätt inte används binder kommunen i två års tid.

Gör så här

En kopia eller ett utkast av köpebrevet sänds till kommunen med en begäran om ett beslut om att kommunen inte använder förköpsrätten. Mät- och fastighetstjänsterna sköter ärenden som gäller förköpsrätt.

För vem och på vilka villkor

Förköpsrätt kan användas om:

  • objektets yta överstiger 5 000 m²
  • parten inte utgörs av staten eller staltligt verk
  • det inte handlar om överlåtelse mellan släktingar
  • det inte handlar om tvångsauktion
  • objektet finns inom ett område som anvisats för samhällsbyggande eller rekreations- och skyddsändamål.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Ett intyg över att kommunen inte använder sin förköpsrätt är avgiftsbelagt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning