Aumausilmoitus

Lannan varastoimisesta aumassa tulee tehdä ilmoitus Sipoon kunnan ympäristönvalvontaan viimeistään 14 vuorokautta ennen auman perustamista.

Lannan varastoinnista aumassa on ilmoitettava seuraavissa tilanteissa:

  • vastaanotettaessa kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita varastoitavaksi aumaan
  • jälkikypsytettäessä kompostia aumassa
  • varastoitaessa kuivalantaa aumassa poikkeuksellisen tilanteen takia, kuten työteknisestä tai hygieenisestä syystä johtuen

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Tee aumausilmoitus sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen täyttämällä aumausilmoituslomakkeen ja lähettämällä lomakkeen liitteineen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Viranomainen voi tarvittaessa suorittaa paikalla tarkastuksen.

Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamiseksi, tee ilmoitus Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Kieltoajasta poikkeamisesta saat lisätietoa Sipoon kunnan verkkosivuilta, kohdasta "Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa".

Kenelle ja millä ehdoin

Aumassa varastoitavan lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Myös työteknisistä syistä, kuten keväisen kelirikon tai hygieenisten syiden niin vaatiessa, voidaan kuivalantaa varastoida aumassa.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty 1.11.-31.3. välisenä aikana. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti ainoastaan erityisen poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Ympäristönsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Verkkoasiointi