Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Det allmänna anmälningsförfarandet enligt miljöskyddslagen gäller för vissa verksamheter som har en mindre påverkan på miljön.

Anmälningspliktiga verksamheter är bland annat vissa djurstallar, sågverk, depåer, djurparker, nöjesparker, kemikalielager, vissa livsmedels- och foderanläggningar samt mindre skjutbanor.

Observera att om det är fråga om en lagringsanläggning för farliga flytande kemikalier ska anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten om lagringsvolymen är minst 100 m3 men mindre än 1 000 m3.

För större anläggningar för lagring av kemikalier (lagringsvolym 1 000 m3 - 50 000 m3) och småskalig mekanisk guldutvinning behandlas anmälningarna av regionförvaltningsverket.

Gör så här

Gör anmälan genom att fylla i en av statens miljöförvaltnings sektorsspecifika blanketter till höger på sidan och skicka den till miljöövervakningen i Sibbo kommun, helst elektroniskt till miljo@sibbo.fi. Vid behov kan du komplettera anmälan en gång, och om anmälan inte innehåller de nödvändiga uppgifterna även efter komplettering, kan myndigheten låta bli att behandla anmälan och då får verksamheten inte inledas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning