Försöket med tvåårig förskoleundervisning i Sibbo

I Finland inleddes försöket med tvåårig förskoleundervisning i augusti 2021, som fortsätter tills våren 2024. Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt deltagande försökskommuner och försöksverksamhetsställen, där det skall ordnas tvåårig förskoleundervisning.

Försöksenheten i Sibbo är Södra Paipis daghem och förskola.

Syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen är att

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen
  • utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Den tvååriga förskoleundervisningen bygger på Utbildningsstyrelsens läroplan för försöket. I grunderna för försöket med den tvååriga förskoleundervisningen fastställs målen för ordnandet av förskoleundervisningen och för undervisningen. I grunderna för läroplanen för försöket betonas att man i pedagogiken utgår från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt samt att man värnar om barnets välbefinnande.  För barnens kunnande fastställs inga mål, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i sin egen takt. Då förskoleundervisningen ordnas under två år får lärarna bättre möjligheter än tidigare att långsiktigt fokusera på aktiviteter och verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens mål samt på att utveckla verksamheten. Man har möjlighet att i undervisningen fördjupa sig i teman som intresserar barnen. I grunderna för försöket betonas kraftigare än tidigare mångsidig kompetens som anknyter till en hållbar livsstil. Även målen för undervisningen som anknyter till barnens multilitteracitet och matematiska kunnande har betonats kraftigare i grunderna utgående från utvärderingar som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har gjort.

Sibbo har utarbetat en lokal plan för försöksundervisningen utifrån Utbildningsstyrelsens grunddokument.

Uppnåendet av syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen utreds genom att man följer upp och utvärderar verkställandet av försöket, målgruppen, försökets pedagogiska och funktionella förfaranden, grunderna för läroplanen för försöket och de lokala läroplanerna. Försökskommunen ska delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Information som samlas in genom forskningsprojektet utnyttjas i det riksomfattande beslutsfattandet.

Syftet med försöket är att följa upp om den tvååriga förskoleundervisningen påverkar försöksgruppen och därför behövs det också en kontrollgrupp i försöket. Samma år födda, som inte hör till försöksgruppen, hör till kontrollgruppen. Forskarna har lottat ut enligt upptagningsområde de barn ur kontrollgruppen som deltar i uppföljningskartläggningarna.