Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Sipoossa

Suomessa aloitettiin elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, joka jatkuu kevääseen 2024 asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrittänyt osallistuvat kunnat ja toimipaikat, joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta.

Kokeilutoimipaikka Sipoossa on Södra Paipis daghem och förskola.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  •     vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  •     kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  •     selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  •     selvittää perheiden palveluvalintoja
  •     saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Kaksivuotinen esiopetus perustuu Opetushallituksen kokeiluopetussuunnitelmaan. Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa. Kaksi vuotta antaa opettajille aiempaa paremman mahdollisuuden keskittyä pitkäkestoisesti esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Opetuksessa voidaan syventyä tarkemmin lapsia kiinnostaviin aiheisiin. Kokeilun perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) arviointien perusteella.

Sipoo on laatinut paikallisen kokeiluopetussuunnitelman Opetushallituksen perusteasiakirjan pohjalta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmä. Samana vuonna syntyneet, jotka eivät kuulu koeryhmään, kuuluvat verrokkiryhmään. Tutkijat ovat arponeet oppilaaksiottoalueiden mukaisesti ne verrokkiryhmän lapset, jotka osallistuvat seurantakartoitukseen.