Nollutsläpp på byggarbetsplatserna -utvecklingsprojekt

På våren 2021 inledde Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun ett utvecklingsprojekt som syftar till att främja nollutsläpp och återanvändning av återvunnet material vid kommunens byggarbetsplatser inom gatu- och grönbyggande. Åtgärderna i projektet är inriktade på att utveckla kommunens upphandlingsprocesser inom byggande och underhåll av gator och grönområden. Syftet är att stödja minskningen av koldioxidutsläppen från byggarbetsplatser och genomförandet av kommunens arbete inom hållbar utveckling. Samtidigt omsätter projektet kommunens klimat- och hållbarhetsarbete i praktiken.

Projektet, som pågår fram till slutet av 2022, genomförs av enheten Gator och grönområden vid kommunens Avdelning för teknik och miljö i samarbete med enheten Utveckling och stödtjänster. Samarbetspartnerna i projektet är konsultföretaget A-Insinöörit, kommunerna i KUUMA-regionen och lokala entreprenörer. Miljöministeriet har beviljat bidrag för projektet på grundval av en bidragsansökan inom Kommunernas klimatprojekt.

Hittills har Sibbo kommun använt en del återvunna material, exempelvis betongkross och jordmassor, i stället för jungfruliga råvaror inom gatu- och grönbyggande. Det har ändå inte funnits någon målinriktad verksamhet för att öka entreprenörernas användning av återvunnet material eller minska utsläppen som uppstår vid byggarbetsplatserna.

Finlands stora städer har förbundit sig att utveckla sina byggarbetsplatser mot nollutsläpp genom Green Deal-åtagandet. De motsvarande metoderna och genomförandesätten är dock annorlunda i en kommun av Sibbos storlek.

Steg för steg mot nollutsläpp på byggarbetsplatserna inom gatu- och grönområden och effektivare användning av återvunna material

Då upphandlingsenheten förbereder entreprenadupphandling kan den i anbudsbegäran inkludera olika kriterier som innehåller krav på entreprenörens verksamhet. Innan projektet startar har man i handlingarna för anbudsbegäran inom investerings- och underhållsentreprenader dock inte specifikt beaktat upphandlingskriterier som uppmuntrar till minskade koldioxidutsläpp eller ökad användning av återvunnet material.

I utvecklingsprojektet Kolneutrala upphandlingsrutiner inom byggande och underhåll av gator och grönområden i Sibbo kommun, stegmärken för genomförandet fastställde experterna på Avdelningen för teknik och miljö en uppsättning upphandlingskriterier som ska införas stegvis för att gå mot nollutsläpp på byggarbetsplatserna och en effektivare användning av återvunnet material. Vid fastställandet av upphandlingskriterierna har man också tagit hänsyn till synpunkterna hos de entreprenörer som vanligtvis deltar i Sibbo kommuns upphandlingar och beaktat andra särdrag hos en mindre kommun samt de tillgängliga resurserna.

De upphandlingskriterier som fastställts under projektet fokuserar till exempel på anläggningsutrustningens utsläppsklasser och bränslekrav samt på effektiv användning av återvunnet material.

Bra erfarenheter av pilotförsök

Den grundläggande tanken bakom tillämpningen av upphandlingskriterierna är att gradvis öka deras vikt och effektivitet på grundval av erfarenheterna från pilotförsök. Upphandlingskriterierna piloteras och införs sedan i alla lämpliga investeringar och underhållsentreprenader.

Under våren och hösten 2022 gjorde kommunens enhet Gator och grönområden ett pilotförsök i två entreprenader i södra Sibbo – byggandet av Hasselstigen och Affärsvägen – med avseende på det första upphandlingskriteriet som fastställts i projektet. Kriteriet har utformats för att uppmuntra anbudsgivarna att använda nyare utsläppsklasser (STAGE och EURO) för anläggningsmaskiner och transportutrustning. På grundval av projektets resultat kommer uppgraderingen av entreprenörernas utrustning på byggarbetsplatserna att möjliggöra stora minskningar av de totala utsläppen på byggarbetsplatserna.

– Upphandlingskriteriet uppmuntrade entreprenörerna att uppfylla minst EURO 4-utsläppsnormerna för transportutrustning och minst STAGE IIIA-normerna för anläggningsmaskiner. Piloteringen av kriteriet kan betraktas som en framgång, eftersom alla anbudsgivare i båda upphandlingarna kunde erbjuda byggplatsutrustning som uppfyllde det fastställda kriteriet, berättar kommuntekniska chefen Marjo Bruun.

På grundval av erfarenheterna från pilotprojektet med kriteriet om utsläppsklasser för anläggningsutrustning kommer kriteriets vikt och effektfullhet att ökas i lämpliga entreprenader nästa år. Under de kommande åren kommer man samtidigt att göra pilotförsök i lämpliga entreprenader även med andra upphandlingskriterier som fastställts under projektet.

Mer information:

Jere Loikkanen, Planerare, jere.loikkanen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!