Päästöttömät työmaat -kehittämishanke

Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla käynnistyi keväällä 2021 kehittämishanke, jonka tavoitteena on kunnan katu- ja vihertyömaiden päästöttömyyden ja kierrätysmateriaalien uusiokäytön edistäminen. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet kohdistuvat kunnan katu- ja viherrakentamisen sekä kunnossapidon hankintaprosessien kehittämiseen. Tarkoituksena on tukea työmaiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja kunnan kestävän kehityksen työn toteutusta. Samalla hanke toteuttaa kunnan ilmastotyön käytännön toteutusta.

Vuoden 2022 loppupuolelle ulottuvan hankkeen toteutuksesta vastaa kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston katu- ja viheralueyksikkö yhteistyössä kehittäminen ja tuki -yksikön kanssa. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat mm. konsulttitoimisto A-Insinöörit, KUUMA-seudun kunnat sekä paikalliset urakoitsijat. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta Kuntien ilmastohankkeet -avustushaun perusteella.

Kuva: Suvi Suovaara

Tähän asti Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa on käytetty jonkin verran kierrätysmateriaaleja, kuten betonimursketta ja maamassoja neitseellisten raaka-aineiden sijaan. Urakoitsijoiden kierrätysmateriaalien käyttöön tai työmaatoiminnasta aiheutuvien päästöjen leikkaamiseen ei ole kuitenkaan ohjattu tavoitteellisesti.

Suomen suuret kaupungit ovat sitoutuneet kehittämään työmaitaan kohti päästöttömyyttä Green Deal -sitoumuksen avulla. Vastaavat keinot ja toteuttamistavat ovat kuitenkin Sipoon kokoisessa kunnassa lähtökohtaisesti erilaiset.

Vaiheittain kohti katu- ja viheraluetyömaiden päästöttömyyttä ja kierrätysmateriaalien tehokkaampaa hyötykäyttöä

Valmistellessaan urakkahankintoja hankintayksikkö voi sisällyttää tarjouspyyntöihin erilaisia kriteerejä, joilla asetetaan vaatimuksia urakoitsijan toiminnalle. Investointi- ja ylläpitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan hankkeen käynnistymiseen mennessä erityisesti huomioitu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tai kierrätysmateriaalin lisäämiseen kannustavia hankintakriteerejä.

Hiilineutraalit hankintakäytännöt Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa ja -ylläpidossa, toteutuksen askelmerkit -kehittämishankkeessa määriteltiin tekniikka- ja ympäristöosaston asiantuntijoiden kesken vaiheittain käyttöön otettavat hankintakriteerit, joilla edetään kohti työmaiden päästöttömyyttä ja kierrätysmateriaalien tehokkaampaa hyötykäyttöä. Hankintakriteerien määrittelyssä on punnittu myös Sipoon kunnan urakkakilpailutuksiin tyypillisesti osallistuvien urakoitsijoiden näkemyksiä sekä yleisesti muita pienemmän kunnan erityispiirteitä ja käytössä olevia resursseja.

Hankkeen aikana määritellyt hankintakriteerit kohdistuvat mm. työmaakaluston päästöluokkiin, työmaakaluston polttoainevaatimuksiin ja kierrätysmateriaalin käytön tehostamiseen.

Pilotoinnista hyviä kokemuksia

Hankintakriteerien soveltamisen perusajatuksena on kriteerien painoarvon ja vaikuttavuuden kasvattaminen vaiheittain pilotoinneista saatujen kokemusten perusteella. Hankintakriteerejä pilotoidaan ja ne otetaan tämän jälkeen käyttöön kaikissa soveltuvissa investoinneissa ja ylläpitourakoissa.

Kevään ja syksyn 2022 aikana kunnan katu- ja viheryksikkö pilotoi ensimmäistä hankkeen aikana määriteltyä hankintakriteeriä kahdessa Etelä-Sipoon urakassa – Pähkinäpolun ja Liiketien rakennuttamisessa. Kriteerillä asetettiin tarjoajille kannustin uudemman päästöluokan (STAGE ja EURO) työmaakone- ja kuljetuskaluston käyttöön. Hankkeen tulosten perusteella urakoitsijoiden työmaakaluston päivittäminen mahdollistaa työmaiden kokonaispäästöjen mittakaavassa suuriakin päästövähennyksiä.

– Hankintakriteerillä kannustettiin urakoitsijoita täyttämään kuljetuskaluston osalta vähintään EURO 4 -luokan päästövaatimukset ja työmaakoneiden osalta vähintään STAGE IIIA -luokan vaatimukset. Kriteerin pilotointia voidaan pitää onnistuneena, sillä molemmissa urakkakilpailutuksissa kaikki tarjoajat pystyivät tarjoamaan asetetun kriteerin mukaista työmaakalustoa, kertoo kuntatekniikan päällikkö Marjo Bruun.

Työmaakaluston päästöluokkiin kohdistuvan kriteerin pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella ko. kriteerin painoarvoa ja vaikuttavuutta on tarkoitus kasvattaa ensi vuoden aikana soveltuvissa urakkakohteissa. Samalla muitakin hankkeen aikana määriteltyjä hankintakriteerejä on tarkoitus pilotoida soveltuvissa urakoissa tulevien vuosien aikana.

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!