#MittSibbo24 – deltagande budgetering

Möjligheter till motion/idrott eller rekreation, kultur eller kanske någon annan verksamhet?Eller är det något helt annat du tänker på? Berätta det för oss och rösta på dina favoritidéer!  #MittSibbo24 är öppen för alla Sibbobor och alla uppmuntras att delta!

I projektet för deltagande budgetering 2024 utvecklas trivseln på tomter som tillfälligt står tomma i Nickby och Söderkulla på basis av kommuninvånarnas idéer. Vid insamling av idéer för projektet lämnades in 76 mångsidiga idéer. Till näst granskar utvärderingsgruppen, som består av kommunens sakkunniga, alla idéer som lämnades in och säkerställer att de går att genomföra. Ni får rösta på idéerna i maj. Håll öronen öppna!

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas. Deltagande budgetering är ett sätt att öka social gemenskap och uppmuntra invånarna att delta i det lokala beslutsfattandet.

Av driftsekonomin för sektorn för samhälle och miljö har ett anslag på 50 000 euro reserverats för genomförandet av projektet under 2024. Tekniska utskottet beslutade vid sitt möte i januari att rikta projektet till tillfällig utveckling av två tomma tomter. De tomma tomterna är tomten för den tidigare busstationen i Nickby på Stora Byvägen och den tomma tomten som uppstår när skolcentret på Lärdomsvägen rivs i Söderkulla.

Syftet med att utveckla de centralt belägna objekten är att liva upp bostadsområdena genom att de tomma tomterna tas i bruk på ett sätt som är till nytta för kommuninvånarna. Båda tomterna kommer att stå tomma under en period på ett till flera år. Nya bostäder har planerats på båda tomterna. Om invånarna önskar exempelvis fysiska konstruktioner eller redskap på tomterna, strävar kommunen efter att hitta möjligheter till fortsatt användning av dem vid andra lämpliga platser i kommunen när byggandet av tomterna påbörjas.

Områdesavgränsning: #MittSibbo24

I den deltagande budgeteringen 2024 får Sibboborna komma med idéer och rösta om tillfälliga utvecklingsåtgärder som ökar trivseln på tomma tomter i Nickby och Söderkulla.

Utvecklingsobjektet i Nickby ligger på platsen där den tidigare busstationen rivits på adressen Stora Byvägen 30. Utvecklingsobjektet i Söderkulla är en tom tomt som frigörs på adressen Lärdomsvägen 6. Tidtabellen för rivningen av skolcentret blir klar under våren, men enligt plan ska rivningsarbetet ske under sommaren 2024.

Utvecklingsobjektet i Söderkulla på kartan

Utvecklingsobjektet i Nickby på kartan

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen

Projektet för deltagande budgetering 2024 startar i mars och genomförs i fyra skeden: idékläckningsskedet, utvärderingsskedet, omröstningen och genomförandet av idéerna.

 

1. Idékläckningsskede: 4.3–24.3.2024

En för alla kommuninvånare öppen insamling av idéer ordnas under tiden 4–24.3.2024.

Förslag och idéer kan också skickas in med en pappersenkät vid SibboInfo kundbetjäningsställena i Nickby och Söderkulla.

Du kan skicka in en eller flera idéer från och med måndagen den 4 mars genom att fylla i ett elektroniskt formulär eller genom att fylla i ett pappersformulär på SibboInfos kundbetjäningsställen (Nickby och Söderkulla) med start tisdagen den 5 mars.

SibboInfo Söderkulla ligger på övre våningen i S-markets byggnad på adressen Amiralsvägen 2. SibboInfo Nickby betjänar i huvudbibliotekets lokaler på adressen Norra Skolvägen 2.

Den deltagande budgeteringen har ingen åldersgräns och invånare i alla åldrar uppmuntras att delta i projektet. Du kan lämna en eller flera idéer på svenska, finska eller engelska. Varje idé bör dock lämnas in som ett separat förslag.

En idé kan till exempel omfatta några konkreta utemöbler eller -redskap, eller någon aktivitet eller evenemang. Låt idéerna flyga och berätta dem för oss! Som vanligt har idéerna en vid ram, så att så många genomförbara idéer som möjligt kan erhållas från invånarna.

För att ett förslag ska godkännas i skedet där idéerna utvärderas måste det så noggrant som möjligt uppfylla kriterierna som upprättats för projektet. Försök beskriva din idé så noggrant som möjligt. Endast idéer som uppfyller utvärderingskriterierna kan gå vidare till omröstning

2. Utvärderingsskede: april 2024

Efter att idésökningen har avslutats granskar utvärderingsgruppen, bestående av kommunens experter, alla mottagna förslag och säkerställer att de går att genomföra.

Vid behov kan utvärderingsgruppen kombinera liknande idéer och göra små preciseringar/justeringar av idéerna för omröstningen. Till exempel kan idéer med mycket låga kostnader utvecklas till större helheter som bättre tjänar invånarna, eller alternativt kan idéer som är svåra att genomföra skäras ned till en genomförbar form.

För idéerna som går vidare till omröstningsskedet fastställs en preliminär kostnadskalkyl och möjlig tidtabell. Avsikten är att alla genomförbara idéer som uppfyller utvärderingskriterierna ska gå vidare till omröstning.

De idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna fälls bort i det här skedet. För varje idé som utvärderingsgruppen förkastat utarbetas en motivering som publiceras på kommunens webbplats.

3. Omröstning: maj 2024

Av de idéer som fått flest röster genomförs 1–2 på båda tomterna i den ordning som röstresultatet bestämmer. Antalet idéer som genomförs på tomterna påverkas till exempel av idéernas kostnadskalkyler och tomternas utrymmesbegränsningar.

I röstningsskedet kan alla Sibbobor delta och rösta på idéerna en gång.

Du kan rösta via ett elektroniskt formulär eller genom att fylla i ett röstningsformulär på papper vid SibboInfo kundbetjäningsställena i Nickby och Söderkulla.

4. Genomförande av idéerna: Under år 2024

Enlig plan ska genomförandet av de idéer som fått flest röster i omröstningen inledas så snart som möjligt efter att röstresultatet är klart.På tomten i Söderkulla inleds genomförandet av idéerna genast när arbetet med att riva skolcentret är slutfört.

Kommunen ansvarar för genomförandet av de idéer som valts ut på grundval av röstresultatet. I genomförandet av idéerna kan kommunen samarbeta med samfund, företag eller invånarna.

Projektbudgeten som finns tillgänglig kan fördelas mellan tomterna som ska utvecklas enligt röstresultatet.

Kriterier för utvärdering av invånarnas idéer

En idé som ska genomföras

  • måste ligga i linje med projektets allmänna mål och öka trivseln i området.
  • måste följa finsk lag och vara allmänt godtagbar.
  • måste vara inom kommunens befogenhet.
  • måste vara allmännyttig, det vill säga en större grupp kommuninvånare måste dra nytta av den.
  • får inte kräva ihållande höga underhållskostnader eller långvariga personalresurser.
  • måste ha tillräckligt små dimensioner så att den kan genomföras på tomten.
  • måsta kunna genomföras smidigt, eftersom idéerna enligt plan ska genomföras under innevarande år.
  • måste vara icke-kommersiell verksamhet som är gratis för invånarna.
  • måste vara förenlig med gällande plan eller andra gällande beslut i kommunen.
  • måste ha en kostnadskalkyl på högst 20.000 euro.

Mer information:

Jere Loikkanen, Planerare, jere.loikkanen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!