#MittSibbo – deltagande budgetering 2022

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas. Det finns inte någon enda rätt metod att genomföra deltagande budgetering, utan det kan ske på många olika sätt. Som bäst pågår projekt inom deltagande budgetering i flera städer och kommuner runtom i Finland.

Införandet av metoden i Sibbo är en motion från kommunfullmäktige från 2014. Verksamhetssättet med deltagande budgetering tillämpades för första gången i Sibbo våren 2020 som en del av utarbetandet av situationsplanen för Nickby centralpark, där invånarna från början deltog och påverkade de val som hänförde sig till parkens planeringsprocess.

Kom med och utveckla vårt gemensamma Sibbo!

Syftet med projektet #MittSibbo är att med invånarna i fokus främja social gemenskap, välbefinnande och trivsel i bostadsområdena i Sibbo. För projektet har Sibbo delats in i nio separata områden, och i vart och ett av dessa genomförs slutligen den av invånarnas idéer som fått flest röster. Tack vare områdesindelningen är det möjligt att framtagningen av idéer till utvecklingsförslag, omröstningen och genomförandet sker på olika håll i Sibbo så nära varje kommuninvånares egen livsmiljö som möjligt.

I kommunens budget för år 2022 har 70 000 euro reserverats för genomförande av invånarnas idéer. Principen är att anslaget fördelas jämnt mellan alla områden i den deltagande budgeteringen, varvid varje område får en andel på cirka 8000 euro av det budgeterade anslaget.

Indelning av områden:

Områden på kartan

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen

Den deltagande budgeteringen genomförs i fem skeden under 2022.

 

1. Insamling av idéer från invånarna: 3.1.2022 – 31.1.2022

Sibbo kommun bjuder in alla Sibbobor att komma med idéer till utvecklingsförslag i syfte att främja den sociala gemenskapen, välbefinnandet och/eller trivseln i första hand i den egna bostads- eller närmiljön. Du kan också lämna in en idé som rör ett annat område om du upplever att det området är viktigare för dig. Du kan ta fram idéer ensam eller tillsammans med andra invånare.

Idéerna kan exempelvis handla om enskilda anskaffningar eller projekt som anknyter till fritidsmöjligheter, evenemang eller närmiljön. Idéerna som godkänns till omröstningen senare på våren måste ändå uppfylla kriterierna som utarbetats för projektet och som du kan ta del av nedan.

Kommuninvånarnas idéer kan lämnas in under tiden 3.1. – 31.1.2022 på nätet i enkättjänsten Maptionnaire eller med en pappersblankett som fås hos SibboInfo-servicepunkterna i Nickby respektive Söderkulla under öppettiderna.

2. Förhandsgranskning av idéerna: 2-3/2022

Innan idéerna som går vidare till omröstning offentliggörs, går kommunen internt igenom alla idéer som invånarna lämnat in och säkerställer att kriterierna som utarbetats för projektet uppfylls. Vid behov kan kommunen slå samman liknande idéer, förtydliga idéernas textuttryck och lägga till villkor för genomförandet av idéerna.

Under förhandsgranskningen förkastas sådana invånaridéer som inte uppfyller kriterierna, dvs. idéerna går inte vidare till omröstningsskedet. Även om din idé förkastas kan du ändå försöka främja saker som är viktiga för dig via kommunens övriga kanaler för påverkan. I sina planer för de kommande åren strävar kommunen efter att också ta hänsyn till sådana invånaridéer som förkastas.

Idéerna som godkänns i omröstningsskedet publiceras anonymt på kommunens webbplats.

3. Röstning om idéerna: 3-4/2022 (avslutad)

Varje Sibbobo har en personlig röst som hen kan använda för att rösta på en invånaridé som är belägen i den egna bostads- eller närmiljön. Om du ändå upplever att en idé som rör ett annat område är viktigare för dig, kan du ge din röst till denna idé. I vart och ett av de nio områdena som omfattas av deltagande budgetering genomförs år 2022 den invånaridé som fått flest röster.

Möjlighet att rösta ordnas både på nätet i Maptionnaire-enkättjänsten och med en pappersblankett som fås hos SibboInfos servicepunkter i Nickby respektive Söderkulla.

Du kan se en mer detaljerad beskrivning av invånaridéerna via denna länk. 

4. Vidareförädling av idéerna: 4-5/2022

Kommunens experter och invånarna bearbetar ännu tillsammans idéerna som vunnit i omröstningen. I vidareförädlingen preciseras detaljerna, kostnaderna och de möjliga samarbetsformerna för varje idé.

5. Genomförande av idéerna: före slutet av 2022

Idéerna som tillsammans bearbetats färdigt genomförs av kommunen under år 2022. Detaljerna för det praktiska genomförandet av idéerna fastställs av kommunen.

Röstningsresultat

Sibboborna fick rösta på sina favoriter bland 45 invånaridéer under tiden 21.3 –11.4.2022 Områdesvis segrade följande förslag i omröstningen:

Område 1: bl.a. Södra Paipis, Norra Paipis
En träkåta och bänkar till Norra Paipis idrottsplan, 16 röster.

Område 2: bl.a. Tallmo område, Mårtensby, Kyrkoby, Myras
Snöskoter för att dra upp skidspår, 45 röster.

Område 3: bl.a. Nickby, Nickby gård
Modernisering av Unkans skatepark, 56 röster.

Område 4: bl.a. Borgby, Hertsby, Ollkärr, Savijärvi
Nya lek- och motionsredskap på Borgby skolas gård, 10 röster.

Område 5: bl.a. Hindsby, Gesterby, Pigby
Utvidgning av återvinningspunkten i Hindsby, 31 röster.

Område 6: Box
Förbättring av trivsamheten på Boxby skolas gårdsplan, 23 röster.

Område 7: bl.a. Söderkulla, Eriksnäs, Massby
Förbättring av friluftsstigarna i Söderkulla: fler upplysta friluftsleder, 25 röster.

Område 8: bl.a. Hangelby, Träskby, Spjutsund, skärgårdens östra delar
Lekredskap till Salpar skolas gårdsplan, 24 röster.

Område 9: bl.a. Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, skärgårdens västra delar
Motionsredskap till Gumbostrands skola, 35 röster.

Kriterierna för invånarnas idéer

  • Genomförandet av idén stödjer de allmänna målen för #MittSibbo-projektet genom att det ökar trivseln, välbefinnandet och/eller den sociala gemenskapen i bostadsområdet
  • Det är realistiskt att genomföra idén inom ramen för anslaget som reserverats för området (cirka 8000 euro)
  • Idén ligger inom kommunens befogenheter och kan genomföras under år 2022
    • Utanför kommunens befogenheter ligger exempelvis privata företags verksamhet och tomterna som ägs av dem, andra privatägda områden och vägar som ägs av staten
  • Idén får inte strida mot en gällande plan eller andra planer och den får inte redan vara anhängig
  • Eventuella underhållskostnader som hänför sig till genomförandet av idén måste vara skäliga
  • Idén måsta vara laglig och uppfylla säkerhetskraven
  • Sibbo storskogs nationalpark ingår inte i projektet, eftersom området hör till naturskyddsområden som ägs av staten

Mer information:

Jere Loikkanen, Planerare, jere.loikkanen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!