#MittSibbo – deltagande budgetering 2022

Sibbo kommuns projekt för deltagande budgetering har avslutats. Ett varmt tack till Sibboborna för deltagandet i projektet #MittSibbo år 2022! Under projektet fick invånarna ta fram idéer med utvecklingsförslag för deras näromgivning och slutligen rösta på sina favoriter bland totalt 45 idéer. Så gott som alla vinnande idéer har nu genomförts, och några av idéerna kommer att slutföras under våren 2023.

Sibbo kommun genomförde det första försöket för deltagande budgetering år 2022. Försöket omfattade hela kommunen. Projektet #MittSibbo för deltagande budgetering har slutförts

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som förenar ekonomi och demokrati och där invånarna har möjlighet att skapa idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget ska användas. Det finns inte någon enda rätt metod att genomföra deltagande budgetering, utan det kan ske på många olika sätt.

Målet med projektet #MittSibbo är att främja gemenskap, välbefinnande och trivsel i Sibbos bostadsområden på ett invånarcentrerat sätt. I projektet hade Sibbo delats in i nio separata områden. I varje område genomförs slutligen den invånaridé som vunnit flest röster i området i fråga. Tack vare uppdelningen i separata områden kunde alla Sibbobor framföra och rösta på idéer så nära den egna boendemiljön som möjligt och se hur de förverkligas.

I kommunens budget 2022 reserverades ett anslag på 70 000 euro för att genomföra invånaridéer. Anslaget fördelades i princip jämnt mellan alla områden, vilket betyder att varje område fick en pott på 8 000 euro av hela budgeten.

Indelning av områden:

Områden på kartan

Röstningsresultaten och genomförandet av invånarnas idéer

Sibboborna fick rösta på sina favoriter bland 45 invånaridéer under tiden 21.3 –11.4.2022 Områdesvis segrade följande förslag i omröstningen:

Område 1: bl.a. Södra Paipis, Norra Paipis
En träkåta och bänkar till Norra Paipis idrottsplan, 16 röster.
I samband med idrottsplanen i Norra Paipis uppfördes en träkåta för allmänhetens bruk. Träkåtan skaffades i samarbete med den lokala idrottsföreningen och den är försedd med en eldstad och rymmer drygt tio personer. Träkåtan är belägen på adressen Bastnäsvägen 36, 04170 Sibbo.

Område 2: bl.a. Tallmo område, Mårtensby, Kyrkoby, Myras
Snöskoter för att dra upp skidspår, 45 röster.
Talman kyläyhdistys drar upp och underhåller skidspår i Tallmoområdet. I projektet #MittSibbo fick byaföreningen understöd för att skaffa en ny snöskoter.

Område 3: bl.a. Nickby, Nickby gård
Modernisering av Unkans skatepark, 56 röster.
Unkans skatepark, som ligger bredvid Nickby ungdomsgård, utvecklades i projektet #MittSibbo. Fyra nya Spottiskate-hinder har skaffats till Unkans skatepark enligt ungdomarnas önskan. Det skaffades en båge, en rail, en rampbänk samt en slappy-curb

Område 4: bl.a. Borgby, Hertsby, Ollkärr, Savijärvi
Nya lek- och motionsredskap på Borgby skolas gård, 10 röster.
Till gårdsområdet vid Borgby skola skaffades utifrån skolans önskemål en basketställning och en picknick-bordsgrupp. Basketställningen monteras på våren 2023. Därtill valde eleverna olika slags idrotts- och uteredskap till skolans gymnastiksal och gårdsområde.

Område 5: bl.a. Hindsby, Gesterby, Pigby
Utvidgning av återvinningspunkten i Hindsby, 31 röster.
Tillsammans med Hindsby byförening planerar man att iståndsätta återvinningspunkten och städa upp dess omgivning. Därtill planeras ett städjippo med syfte att på områdets åkrar och i skogen samla upp de största skroten och skräpen. Enligt plan ska arbetet äga rum våren 2023.  

Område 6: Box
Förbättring av trivsamheten på Boxby skolas gårdsplan, 23 röster.
På Boxby skolas gårdsplan planterade eleverna och personalen bärbuskar och fruktträd. Dessutom skaffades utomhusbänkar för att öka trivseln på gårdsområdet. Dessutom kommer en klättervägg att byggas på skolgården under våren 2023. 

Område 7: bl.a. Söderkulla, Eriksnäs, Massby
Förbättring av friluftsstigarna i Söderkulla: fler upplysta friluftsleder, 25 röster.
Tillsammans med Sibbo kommuns idrottstjänster installerades ytterligare belysning vid friluftsleden i Söderkulla ny belysning. Sammanlagt åtta lykstolpar på en sträcka av cirka 500 meter installerades vid friluftsleden.

Område 8: bl.a. Hangelby, Träskby, Spjutsund, skärgårdens östra delar
Lekredskap till Salpar skolas gårdsplan, 24 röster.
Eleverna i Salpar skola utvecklade projektidén vidare, vilket ledde till att en liten spelplan byggdes på skolans gård. I projektet #MittSibbo utfördes arbetet med spelplanens jordbyggnad och bottenmaterial hösten 2022. Spelplanen färdigställs under våren 2023.

Område 9: bl.a. Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, skärgårdens västra delar
Motionsredskap till Gumbostrands skola, 35 röster.
Till gårdsområdet vid Gumbostrands skola skaffades olika slags lek- och idrottsredskap på hösten 2022, bland annat en discgolfkorg och discar samt fotbollar. Dessutom avlägsnades från skolgården stubbar och ett stenblock som stack upp ur marken och som störde elevernas lekar. Under våren 2023 kommer skolgården enligt plan att utrustas med trätrappor och en bollvägg.

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen

1. Insamling av idéer från invånarna: 3.1.2022 – 31.1.2022

Sibbo kommun bjuder in alla Sibbobor att komma med idéer till utvecklingsförslag i syfte att främja den sociala gemenskapen, välbefinnandet och/eller trivseln i första hand i den egna bostads- eller närmiljön. Du kan också lämna in en idé som rör ett annat område om du upplever att det området är viktigare för dig. Du kan ta fram idéer ensam eller tillsammans med andra invånare.

Idéerna kan exempelvis handla om enskilda anskaffningar eller projekt som anknyter till fritidsmöjligheter, evenemang eller närmiljön. Idéerna som godkänns till omröstningen senare på våren måste ändå uppfylla kriterierna som utarbetats för projektet och som du kan ta del av nedan.

Kommuninvånarnas idéer kan lämnas in under tiden 3.1. – 31.1.2022 på nätet i enkättjänsten Maptionnaire eller med en pappersblankett som fås hos SibboInfo-servicepunkterna i Nickby respektive Söderkulla under öppettiderna.

2. Förhandsgranskning av idéerna: 2-3/2022

Innan idéerna som går vidare till omröstning offentliggörs, går kommunen internt igenom alla idéer som invånarna lämnat in och säkerställer att kriterierna som utarbetats för projektet uppfylls. Vid behov kan kommunen slå samman liknande idéer, förtydliga idéernas textuttryck och lägga till villkor för genomförandet av idéerna.

Under förhandsgranskningen förkastas sådana invånaridéer som inte uppfyller kriterierna, dvs. idéerna går inte vidare till omröstningsskedet. Även om din idé förkastas kan du ändå försöka främja saker som är viktiga för dig via kommunens övriga kanaler för påverkan. I sina planer för de kommande åren strävar kommunen efter att också ta hänsyn till sådana invånaridéer som förkastas.

Idéerna som godkänns i omröstningsskedet publiceras anonymt på kommunens webbplats.

3. Röstning om idéerna: 3-4/2022 (avslutad)

Varje Sibbobo har en personlig röst som hen kan använda för att rösta på en invånaridé som är belägen i den egna bostads- eller närmiljön. Om du ändå upplever att en idé som rör ett annat område är viktigare för dig, kan du ge din röst till denna idé. I vart och ett av de nio områdena som omfattas av deltagande budgetering genomförs år 2022 den invånaridé som fått flest röster.

Möjlighet att rösta ordnas både på nätet i Maptionnaire-enkättjänsten och med en pappersblankett som fås hos SibboInfos servicepunkter i Nickby respektive Söderkulla.

Du kan se en mer detaljerad beskrivning av invånaridéerna via denna länk. 

4. Vidareförädling av idéerna: 4-5/2022

Kommunens experter och invånarna bearbetar ännu tillsammans idéerna som vunnit i omröstningen. I vidareförädlingen preciseras detaljerna, kostnaderna och de möjliga samarbetsformerna för varje idé.

5. Genomförande av idéerna: före slutet av 2022

Idéerna som tillsammans bearbetats färdigt genomförs av kommunen under år 2022. Detaljerna för det praktiska genomförandet av idéerna fastställs av kommunen.

Kriterierna för invånarnas idéer

  • Genomförandet av idén stödjer de allmänna målen för #MittSibbo-projektet genom att det ökar trivseln, välbefinnandet och/eller den sociala gemenskapen i bostadsområdet
  • Det är realistiskt att genomföra idén inom ramen för anslaget som reserverats för området (cirka 8000 euro)
  • Idén ligger inom kommunens befogenheter och kan genomföras under år 2022
    • Utanför kommunens befogenheter ligger exempelvis privata företags verksamhet och tomterna som ägs av dem, andra privatägda områden och vägar som ägs av staten
  • Idén får inte strida mot en gällande plan eller andra planer och den får inte redan vara anhängig
  • Eventuella underhållskostnader som hänför sig till genomförandet av idén måste vara skäliga
  • Idén måsta vara laglig och uppfylla säkerhetskraven
  • Sibbo storskogs nationalpark ingår inte i projektet, eftersom området hör till naturskyddsområden som ägs av staten

Mer information:

Jere Loikkanen, Planerare, jere.loikkanen (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!