#MunSipoo – osallistuva budjetointi 2022

Sipoon kunnan osallistuvan budjetoinnin hanke on saatu päätökseen! Lämmin kiitos sipoolaisille osallistumisesta vuoden 2022 #MunSipoo -hankkeeseen. Hankkeen aikana kuntalaiset pääsivät ideoimaan lähiympäristöön kohdistuvia kehitysehdotuksia ja lopulta äänestämään omia suosikkejaan 45 asukasidean joukosta. Lähes kaikki äänestyksen voittaneet asukasideat on saatu toteutettua, ja muutaman idean tapauksessa viimeistelyt on tarkoitus saada vielä valmiiksi kevään 2023 aikana.

Sipoon kunta toteutti ensimmäisen koko kunnan laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun vuonna 2022. #MunSipoo osallistuvan budjetoinnin -hanke on saatu päätökseen.


Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. #MunSipoo -hankkeen tavoitteena on edistää asukaslähtöisesti Sipoon asuinalueiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä.

 

Hanketta varten Sipoo oli jaettu yhdeksään erilliseen osbu-alueeseen, joista jokaiselta toteutetaan lopulta yksi eniten ääniä saanut asukasidea. Aluejako mahdollisti sen, että kehitysehdotusten ideointi, äänestäminen ja toteuttaminen jakautui eri puolille Sipoota mahdollisimman lähelle jokaisen kuntalaisen omaa elinympäristöä.

 

Kunnan vuoden 2022 budjetista oli varattu 70 000 euroa asukasideoiden toteutusta varten. Määräraha jaettiin lähtökohtaisesti kaikkien osbu-alueiden kesken tasan, jolloin jokaisen alueen osuus budjetista oli noin 8000 euroa.

 

Aluejako:

Alueet kartalla

Äänestystulokset ja asukasideoiden toteutus 

Sipoolaiset pääsivät äänestämään omia suosikkejaan 45 asukasidean joukosta 21.3. – 11.4.2022 välisenä aikana. Äänestyksen voittivat seuraavat ehdotukset alueittain:

Alue 1: mm. Etelä-Paippinen, Pohjois-Paippinen
Kotalaavu ja penkit Pohjois-Paippisten urheilukentälle, 16 ääntä.
Pohjois-Paippisten urheilukentän yhteyteen pystytettiin kaikkien vapaaseen käyttöön tarkoitettu kotalaavu. Yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa hankittu kotalaavu on varustettu tulipaikalla ja sinne mahtuu kerralla reilu kymmenen henkilöä. Kotalaavu sijaitsee osoitteessa Bastnäsintie 36, 04170 Sipoo.

Alue 2: mm. Talman seutu, Martinkylä, Kirkonkylä, Myyras
Moottorikelkka latujen tekoon, 45 ääntä.
Talman kyläyhdistys vastaa Talman alueella hiihtolatujen tekemisestä ja ylläpidosta. #MunSipoo-hankkeessa avustettiin kyläyhdistystä uuden moottorikelkan hankkimisessa.  

Alue 3: mm. Nikkilä, Nikkilän kartano
Nuorkan skeittipuiston päivittäminen, 56 ääntä.
Nikkilän nuorisotalon vieressä sijaitseva Nuorkan skeittipuistoa kehitettiin #MunSipoo-hankkeessa. Nuorkan skeittipuistoon hankittiin neljä nuorten toivomaa uutta Spottiskaten skeittiobstaakkelia. Skeittipuistoon hankittiin kaari, reili, luiskapenkki sekä slappy-curbi

Alue 4: mm. Linnanpelto, Herrala, Ollkärr, Savijärvi
Borgby skolan pihalle uusia leikki- ja liikuntavälineitä, 10 ääntä.
Borgby skolanin piha-alueelle hankittiin koulun toivomat koripalloteline sekä piknik-pöytäryhmä. Koripallotelineen asennus toteutetaan keväällä 2023. Lisäksi oppilaat valitsivat koulun liikuntasaliin ja piha-alueelle erityyppisiä liikunta- ja ulkoiluvälineitä.

Alue 5: mm. Hindsby, Gesterby, Pigby
Kierrätyspisteen laajennus Hindsby, 31 ääntä.
Hindsbyn kyläyhdistyksen kanssa on suunnitteilla kierrätyspisteen kunnostaminen ja sen ympäristön siistiminen. Lisäksi suunnitteilla on siivoustempaus, jossa alueen pelto- ja metsämailta käydään keräämässä suurempia romuja ja roskia pois. Työt on suunniteltu toteuttavaksi keväällä 2023.

Alue 6: Box
Boxby Skolan pihan kehittäminen viihtyisänä nurkkana, 23 ääntä.
Boxby:n koulun pihalle istutettiin oppilaiden ja henkilökunnan toimesta marjapensaita ja hedelmäpuita sekä hankittiin ulkopenkkejä pihan viihtyisyyden lisäämiseksi. Koulun pihalle tullaan rakentamaan lisäksi kiipeilyseinä kevään 2023 aikana.

Alue 7: mm. Söderkulla, Eriksnäs, Massby
Söderkullan ulkoilupolkujen parantaminen: lisää valaistuja ulkoilureittejä, 25 ääntä.
Yhdessä Sipoon kunnan liikuntapalveluiden toteutettiin lisävalaistusta Söderkullan ulkoilureitille. Ulkoilureitille saatiin lisättyä kahdeksan valopylvästä eli noin 500 metriä.  

Alue 8: mm. Hangelby, Träskby, Spjutsund, saariston itäiset osat
Salpar skolan pihalle leikkivälineitä, 24 ääntä.
Salpar skolan oppilaat jatkojalostivat alkuperäistä ideaa siten, että koulun pihalle rakennettiin pienpelikentän pohjustukset. Pienpelikenttä on kokonaisuudessaan valmiina oppilaiden käytössä kevään 2023 aikana.

Alue 9: mm. Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, saariston läntiset osat
Gumbostrands skolaan liikuntavälineitä, 35 ääntä.
Gumbostrands skolan piha-alueelle hankittiin syksyn 2022 aikana eri tyyppisiä leikki- ja liikuntavälineitä, mm. frisbeegolfkori ja -kiekkoja sekä jalkapalloja. Koulun piha-alueelta poistettiin myös leikkejä haittaavia kantoja sekä maan alta pilkistävä kivenlohkare. Kevään 2023 aikana koulun pihalle on tarkoitus valmistua vielä puiset rappuset sekä palloseinä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu

1. Asukasideoiden keruu: 3.1.2022 – 31.1.2022

Sipoon kunta kutsuu kaikki sipoolaiset ideoimaan kehitysehdotuksia ensisijaisesti oman asuin- tai lähiympäristön yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja/tai viihtyisyyden edistämiseksi. Voit jättää idean myös jollekin toiselle alueelle, jos koet jonkun muun alueen läheisemmäksi. Ideoida voi yksin tai yhdessä.

Ideat voivat olla esimerkiksi vapaa-ajan mahdollisuuksiin, tapahtumiin tai lähiympäristöön liittyviä yksittäisiä hankintoja tai projekteja. Myöhemmin keväällä järjestettävään äänestysvaiheeseen hyväksyttävien ideoiden tulee kuitenkin täyttää hanketta varten laaditut kriteerit, joihin voit tutustua alempana.

Asukasideoiden esittäminen on mahdollista 3.1. – 31.1.2022 välisenä aikana sekä verkossa Maptionnaire -kyselypalvelussa että paperilomakkeella SipooInfon –palvelupisteissä Nikkilässä ja Söderkullassa aukioloaikoina.

2. Ideoiden esitarkastaminen: 2-3/2022

Ennen äänestysvaiheeseen etenevien ideoiden julkistamista kunta käy kaikki asukasideat sisäisesti läpi ja varmistaa hanketta varten laadittujen kriteerien täyttymisen. Tarvittaessa kunta voi yhdistellä samankaltaisia ideoita, selkeyttää ideoiden kirjoitusasua ja lisätä ideoiden toteutukselle reunaehtoja.

Esitarkastusvaiheessa kriteerien vastaiset asukasideat hylätään, eivätkä ne etene äänestysvaiheeseen. Mikäli ideasi tulee hylätyksi, voit kuitenkin pyrkiä edistämään sinulle tärkeitä asioita kunnan muita vaikuttamiskanavia pitkin. Myös hylätyiksi tulevat asukasideat pyritään ottamaan huomioon kunnan tulevien vuosien suunnitelmissa.

Äänestysvaiheeseen hyväksytyt ideat julkaistaan nimettöminä kunnan verkkosivuilla.

3. Ideoiden äänestys: 3-4/2022 (päättynyt)

Jokaisella sipoolaisella on käytettävissä yksi henkilökohtainen ääni omaan asuin- tai lähiympäristöön sijoittuvan asukasidean äänestämiseen. Mikäli kuitenkin koet jonkun toisen alueen idean läheisemmäksi, voit myös antaa äänesi kyseiselle idealle. Jokaiselta yhdeksältä osbu-alueelta eniten ääniä kerännyt asukasidea toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Äänestysmahdollisuus järjestetään sekä verkossa Maptionnaire –kyselypalvelussa että paperilomakkeella SipooInfon –palvelupisteillä Nikkilässä ja Söderkullassa aukioloaikoina.

Tutustu asukasideoiden tarkempiin kuvauksiin tästä linkistä

4. Ideoiden jatkojalostaminen: 4-5/2022

Äänestyksen voittaneita asukasideoita työstetään vielä yhdessä kunnan asiantuntijoiden ja asukkaiden kesken. Jatkojalostuksessa tarkennetaan ideakohtaisesti muun muassa toteutukseen liittyviä yksityiskohtia, kustannuksia ja mahdollisia yhteistyön muotoja.

5. Ideoiden toteuttaminen: vuoden 2022 loppuun mennessä

Yhdessä valmiiksi työstetyt ideat toteutetaan kunnan toimesta vuoden 2022 aikana. Ideoiden käytännön toteutukseen liittyvät yksityiskohdat määrittää kunta.

Asukasideoiden kriteerit

  • Idean toteutus tukee #MunSipoo -hankkeen yleisiä tavoitteita lisäten asuinalueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja/tai yhteisöllisyyttä
  • Idea on realistinen toteuttavaksi aluekohtaisen määrärahan (noin 8000 euroa) puitteissa
  • Idea on kunnan toimivallassa ja toteutettavissa vuoden 2022 aikana
    • Kunnan toimivallan ulkopuolella ovat esimerkiksi yksityisten yritysten toiminta ja niiden omistamat tontit, muut yksityisomisteiset alueet sekä valtion omistamat tiet
  • Idea ei voi olla voimassa olevan kaavan tai muun suunnitelman vastainen tai olla jo muuten valmiiksi vireillä
  • Idean toteutukseen liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia
  • Idean on oltava lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä
  • Sipoonkorven kansallispuisto ei ole mukana hankkeessa, sillä alue kuuluu valtion omistamiin luonnonsuojelualueisiin

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!