Friluftsleden vid Nickby gård saneras

Nickby gårds område som ligger i omedelbar anslutning till Nickby centrum i Sibbo utvecklas starkt under de kommande åren. Behovet av högklassiga tjänster som stödjer närrekreation och friluftsliv ökar i området. I den kommande detaljplanen har den nuvarande friluftsleden fått beteckningen rekreationsområde. Friluftsleden är en viktig del av Nickbys friluftsnätverk.

Projektets primära mål är att sanera och utvidga området kring friluftsleden som nu ställvis är i dåligt skick eller osammanhängande. Efter saneringen erbjuder området mångsidiga möjligheter till närrekreation av hög kvalitet för såväl nuvarande som kommande invånare i Nickby tätort. Samtidigt bidrar projektet också till att bevara och framhäva naturvärdena på området.

Målet är att friluftsleden färdigställs i sin helhet under hösten 2021. Projektet utförs i samarbete mellan kommunens Idrottstjänster och enheten Gator och grönområden.

 

Ombyggda och förnyade strukturer, stigar och konditionsutrustningar

I februari 2021 tog projektet ett stort steg framåt när NTM-centralen i Nyland beviljade Sibbo kommun statsbidrag till ett belopp av 33 750 euro för saneringen av friluftsleden i Nickby gård. Arbetet med att sanera och förnya friluftsleden vid Nickby gård ska enligt projektplanen koncentreras till själva leden, broarna som går över bäcken, utetrapporna och träningsutrustningen vid utegymmet. Friluftsleden ska också få mera belysning. Trädbeståndet i friluftsområdet ska också gallras och röjas till viss mån, och området snyggas också upp på annat sätt.

Nickby gårds friluftstigs renovering på slutrakan

Renoveringen och förbättringen av friluftstigen på Nickby gårds område påbörjades i april 2021 och har framskridit fint under sommaren. Under sommaren har trappor och broar av trä längs friluftstigen enligt behov antingen renoverats eller ersatts. Samtidigt har stödkonstruktioner och räck i samband med trapp- och bropartier tillsatts för att underlätta rörlighet. Delar av stigar som ställvis varit i dåligt skick har förbättrats och gjorts mer användarvänliga med diverse underhållsåtgärder. Dessutom har den konditionsutrustningen som varit i dåligt skick invid skogsbryningen vid utekonditionsplatsen förnyats.

Renoverings- och förbättringsarbetet kring Nickby gårds friluftstig fortsätter ännu under hösten. Arbeten som utförs innefattar bland annat olika röjnings- och städningsarbeten samt jämnandet av stigytor. Dessutom kommer stigförbindelsen över åkern längs nuvarande skogsbryningen att flyttas en aning norrut, för att ge plats åt bostadsbyggområdet, som tecknats i detaljplanen.

Mer information:

Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare kari.ojamies (at) sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!