Projekt för att restaurera Broböle damm

Iståndsättningen av forsområdet vid Broböledammen i Sibbo å startade i månadsskiftet maj-juni 2023. Enlig plan ska projektet för iståndsättning av forsområdet som ligger cirka två kilometer söder om Nickby tätort vara slutfört i slutet av september i år 2023.

Utgångspunkten för projektet är att säkerställa att fiskar och andra organismer kan röra sig fritt samt att öka områdets biologiska mångfald och livsmiljöer, utan att glömma de åtgärder som krävs för skydd mot översvämning.

Arbetet med att planera restaureringen av Broböle damm i Sibbo å inleddes år 2021. Projektet som syftar till att förbättra översvämningskontrollen och vandringsvägen i Sibbo å godkändes av tekniska utskottet 29.3.2022. Tekniska utskottet godkände enhälligt att den nuvarande vandringsvägen och forsområdet vid Broböle damm restaureras. En mer detaljerad planering baserad på den godkända lösningen för iståndsättning inledde i våren 2022.

Iståndsättningen av forsområdet vid Broböle damm är ett samarbetsprojekt mellan Sibbo kommun, Jord- och skogsbruksministeriets program för vandringsfisk (NOUSU) och WWF. WWF:s andel av projektfinansieringen möjliggörs av privata donationer från Lassi Leppinens stiftelse och Mona och Felix Björklund. Huvudentreprenör i entreprenaden är Ralf Ajalin Ab.

På grundval av den preliminära utredningen identifierades två möjliga iståndsättningsalternativ

Utgångspunkten för projektet är att säkerställa att fiskar och andra organismer kan röra sig fritt samt att öka områdets biologiska mångfald och livsmiljöer, utan att glömma de åtgärder som krävs för skydd mot översvämning.

För iståndsättningsalternativen som presenterats för tekniska utskottet har enheten Gator och grönområden vid Sibbo kommuns Avdelning för teknik och miljö begärt utlåtanden av NTM-centralen i Nyland och Museiverket samt genomfört en omfattande preliminär utredningen i samarbete med AFRY.

På grundval av den information som sammanställts i projektet presenterades två möjliga iståndsättningsalternativ som grund för beslutsfattandet för tekniska utskottet: rivning av dammen och iståndsättning av forsområdet eller reparation av den befintliga fiskvägen så att största delen av dammen kan bevaras och forsområdet iståndsättas. Enligt förslaget från enheten Gator och grönområden kan en reparation av fiskvägen och iståndsättning av forsområdet enligt det senare alternativet bäst trygga platsens övergripande landskapsmässiga, kulturella, historiska och funktionella värden.

Projektets genomförande främjar fiskens vandring och översvämningsskyddet

I entreprenaden kommer den nuvarande fiskvägen på västra sidan av dammen att rivas och en bredare, djupare och flackare naturlig förbigång att byggas för att förbättra fri vandring och levnadsförhållandena för fisk och andra organismer året runt. De åtgärder som vidtas i entreprenaden kommer också att minska översvämningsrisken i områdena ovanför dammen.

Forsområdet och förbigången beläggs med olika stengrupper poröst och skiktat för att skapa skyddade platser för fiskyngel och lekplatser.Den östra ändan av dammen kommer att repareras med en ny betongmur och den eroderade stranden ovanför dammen kommer att repareras med stenbeläggning. I övrigt kommer de gamla dammkonstruktionerna, som skyddas enligt lagen om fornminnen, att förbli oförändrade.

Arbetet som utförs i entreprenaden är en fortsättning på de åtgärder som har genomförts i årtionden till förmån för det starkt hotade öringsbeståndet och förbättrar trivsamheten och rekreationsmöjligheterna i området.

Mer information:

Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare kari.ojamies (at) sibbo.fi