Projekt för att restaurera Broböle damm

Arbetet med att planera restaureringen av Broböle damm i Sibbo å inleddes år 2021. Projektets huvudmål är att främja fiskens vandring uppströms, hantera översvämningsrisker och utveckla åns användning för rekreation.

AFRY har färdigställt en förhandsutredning om att förbättra vandringsvägarna och översvämningskontrollen. I utredningen har man också beaktat hur det byggnadshistoriska värdet av dammen och den tillhörande kvarnen kan bevaras. Vid sitt möte 29.3.2022 valde kommunens tekniska utskott det alternativ enligt vilket  den nuvarande fiskvägen ska iståndsättas och forsområdet restaureras.

För genomförandet av projektet svarar enheten Gator och grönområden i Sibbo kommun och projektets samarbetsparter är NTM-centralen i Nyland, fiskeritjänsterna vid NTM-centralen i Egentliga Finland, WWF Finland, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Borgå-Sibbo fiskeriområde och ägarna till mark- och vattenområdena i området.

Projektet som syftar till att förbättra översvämningskontrollen och vandringsvägen i Sibbo å godkändes av tekniska utskottet 29.3.2022. Tekniska utskottet godkände enhälligt att den nuvarande vandringsvägen och forsområdet vid Broböle damm restaureras.

En mer detaljerad planering baserad på den godkända lösningen för iståndsättning beräknas inledas under våren 2022. Tidsplanen för genomförandet av projektet kommer att preciseras när planeringsarbetet och tillståndsprocesserna framskrider.

På grundval av den preliminära utredningen identifierades två möjliga iståndsättningsalternativ

För iståndsättningsalternativen som presenterats för tekniska utskottet har enheten Gator och grönområden vid Sibbo kommuns Avdelning för teknik och miljö begärt utlåtanden av NTM-centralen i Nyland och Museiverket samt genomfört en omfattande preliminär utredningen i samarbete med AFRY.

Alternativen för iståndsättning av Broböle damm har också behandlats tidigare i kommunstyrelsen i februari 2021.

På grundval av den information som sammanställts i projektet presenterades två möjliga iståndsättningsalternativ som grund för beslutsfattandet för tekniska utskottet: rivning av dammen och iståndsättning av forsområdet eller reparation av den befintliga fiskvägen så att största delen av dammen kan bevaras och forsområdet iståndsättas. Enligt förslaget från enheten Gator och grönområden kan en reparation av fiskvägen och iståndsättning av forsområdet enligt det senare alternativet bäst trygga platsens övergripande landskapsmässiga, kulturella, historiska och funktionella värden.

Projektets genomförande främjar fiskens vandring och översvämningsskyddet

Utgångspunkten för projektet är att säkerställa att fiskar och andra organismer kan röra sig fritt samt att öka områdets biologiska mångfald och livsmiljöer, utan att glömma de åtgärder som krävs för skydd mot översvämning.

Dessutom främjar åtgärderna som genomförs i projektet upprätthållandet av de stödåtgärder för öringbeståndet som har gjorts i tiotals år och de främjar även trivseln och rekreationsmöjligheterna i området.

Mer information:

Kari Ojamies, Kommunträdgårdsmästare kari.ojamies (at) sibbo.fi