Brobölen padon kunnostushanke

Sipoonjoessa Brobölen padon kohdalla sijaitsevan koskialueen kunnostamisen rakennusurakka käynnistyi touko-kesäkuun vaihteessa 2023. Nikkilän taajamasta noin kaksi kilometriä etelään sijaitsevan koskialueen kunnostusurakan on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan kuluvan vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä.

Hankkeen peruslähtökohtana on kalojen ja muun eliöstön liikkuvuuden turvaaminen sekä alueen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen lisääminen tulvasuojelun edellyttämiä toimenpiteitä unohtamatta.

Sipoonjoen Brobölen padon kunnostuksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2021. Sipoonjoen tulvasuojelun ja vaellusyhteyden parantamiseen tähtäävä hanke hyväksyttiin teknisessä valiokunnassa 29.3.2022. Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti Brobölen padon kohdalla sijaitsevan nykyisen kalatien korjaamisen ja koskialueen kunnostamisen. Hyväksytyn kunnostusratkaisun pohjalta toteutettavan yksityiskohtaisempi suunnittelu käynnistyi keväällä 2022.

Brobölen padon koskialueen kunnostaminen on yhteistyöhanke Sipoon kunnan, MMM:n Nousu ohjelman ja WWF:n kanssa. WWF:n osuuden hankkeen rahoituksesta mahdollistavat Lassi Leppinen Säätiön ja Mona ja Felix Björklundin yksityislahjoitukset. Pääurakoitsijana rakennusurakassa toimii Ralf Ajalin Oy.

Esiselvityksen pohjalta tunnistettiin kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa

Hankkeen peruslähtökohtana on kalojen ja muun eliöstön liikkuvuuden turvaaminen sekä alueen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen lisääminen tulvasuojelun edellyttämiä toimenpiteitä unohtamatta.

Tekniselle valiokunnalle esiteltyjä kunnostusvaihtoehtoja varten kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston Katu- ja viheralueet -yksikkö on pyytänyt lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja museovirastolta sekä toteuttanut laajan esiselvityksen yhteistyössä AFRYn kanssa.

Hankkeessa kootun tiedon pohjalta tekniselle valiokunnalle esitettiin päätöksenteon pohjaksi kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa: padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen tai nykyisen kalatien korjaaminen niin, että pato voidaan pääosin säilyttää ja koskialue kunnostaa. Katu- ja viheralueet -yksikön esityksen mukaan jälkimmäisen kunnostusvaihtoehdon mukaisella kalatien korjaamisella ja koskialueen kunnostamisella voidaan turvata kohteen maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja toiminnalliset arvot kokonaisuudessaan parhaiten.

Hankkeen toteutus palvelee kalankulun ja tulvasuojelun edistämistä

Rakennusurakassa padon länsipuolella sijaitseva nykyinen kalatie puretaan ja tilalle rakennetaan nykyistä leveämpi, syvempi ja loivempi luonnonmukainen ohitusuoma kalojen ja muun eliöstön vapaan kulkemisen ja ympärivuotisten elinolosuhteiden parantamiseksi. Rakennusurakassa tehtävillä toimenpiteillä vähennetään myös padon yläpuolisten alueiden tulvariskiä.

Koskialuetta ja ohitusuomaa kivetään kiviryhmittäin huokoisesti ja kerroksittain pienpoikasten suojapaikkojen ja kutualueiden luomiseksi. Padon itäpääty korjataan uudella betonimuurilla ja padon yläpuolella korjataan rantaeroosiota kiveyksellä. Muutoin muinaismuistolain nojalla rauhoitetut vanhat patorakenteet säilyvät ennallaan.

Lisäksi rakennusurakassa tehtävä työ jatkaa vuosikymmenien ajan tehtyjä toimenpiteitä alueen erittäin uhanalaisen taimenkannan hyväksi sekä parantaa alueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia.

Lisätiedot:

Kari Ojamies, kaupunginpuutarhuri, kari.ojamies(at)sipoo.fi