Brobölen padon kunnostushanke

Sipoonjoen Brobölen padon kunnostuksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2021. Hankkeen päätavoitteena on edistää vaelluskalojen nousua ylävesille, tulvariskin hallinta sekä alueen virkistyskäytön kehittäminen.

AFRY on valmistanut vaellusyhteyden sekä tulvasuojelun parantamisesta esiselvityksen. Selvityksessä on myös huomioitu miten padon ja siihen liittyvän myllyn rakennushistoriallinen arvo säilytetään. Kunnan tekninen valiokunta on kokouksessaan 29.3.2022 valinnut toteutusvaihdon, jonka mukaan nykyinen kalatie korjataan ja koskialue kunnostetaan.

Hankkeen toteutuksesta vastaa kunnan Katu- ja viheralueyksikkö ja hankkeen yhteistyötahoina toimii Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut, WWF Suomi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry ja Porvoon-Sipoon kalatalousalue sekä alueen maan- ja vesialueiden omistajat.

Sipoonjoen tulvasuojelun ja vaellusyhteyden parantamiseen tähtäävä hanke hyväksyttiin teknisessä valiokunnassa 29.3.2022. Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti Brobölen padon kohdalla sijaitsevan nykyisen kalatien korjaamisen ja koskialueen kunnostamisen.

Hyväksytyn kunnostusratkaisun pohjalta toteutettavan yksityiskohtaisemman suunnittelun on tarkoitus käynnistyä kevään 2022 aikana. Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelutyön ja lupaprosessien edetessä.

Esiselvityksen pohjalta tunnistettiin kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa

Tekniselle valiokunnalle esiteltyjä kunnostusvaihtoehtoja varten kunnan tekniikka- ja ympäristöosaston Katu- ja viheralueet -yksikkö on pyytänyt lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja museovirastolta sekä toteuttanut laajan esiselvityksen yhteistyössä AFRYn kanssa.

Brobölen padon kunnostusvaihtoehtoja on käsitelty myös aikaisemmin kunnanhallituksessa helmikuussa 2021.

Hankkeessa kootun tiedon pohjalta tekniselle valiokunnalle esitettiin päätöksenteon pohjaksi kaksi mahdollista kunnostusvaihtoehtoa: padon purkaminen ja koskialueen kunnostaminen tai nykyisen kalatien korjaaminen niin, että pato voidaan pääosin säilyttää ja koskialue kunnostaa. Katu- ja viheralueet -yksikön esityksen mukaan jälkimmäisen kunnostusvaihtoehdon mukaisella kalatien korjaamisella ja koskialueen kunnostamisella voidaan turvata kohteen maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja toiminnalliset arvot kokonaisuudessaan parhaiten.

Hankkeen toteutus palvelee kalankulun ja tulvasuojelun edistämistä

Hankkeen peruslähtökohtana on kalojen ja muun eliöstön liikkuvuuden turvaaminen sekä alueen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen lisääminen tulvasuojelun edellyttämiä toimenpiteitä unohtamatta.

Lisäksi hankkeessa toteutettavat toimenpiteet palvelevat vuosikymmenien ajan tehtyjen taimenkannan tukitoimenpiteiden jatkamista, alueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia.