Landskapsarkitekturen för Sibbostranden

Sibbostrandens markområden återgick i Sibbo kommuns ägo från Sipoonranta Oy år 2019 och det bestämdes att börja ett landskapsvårdsprojekt. Mottagandet av Sibbostrandens östra delens landskapsvårdsprojektet var i juni 2019.

 

 

Sibbostrandens markområden återgick i Sibbo kommuns ägo från Sipoonranta Oy

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i januari 2019 att markanvändningsavtalet gällande Sibbostranden sägs upp. Beslutet om att säga upp markanvändningsavtalet fattades i samband med förhandlingar som fördes med Sipoonranta Oy. Förhandlingarna fördes i god anda, och man kom även överens om att snygga upp landskapet i området.

Förhandlingarna om markanvändningsavtalet inleddes efter att Sipoonranta Oy, där Skanska är minoritetsaktieägare, på nytt bad kommunen om tilläggstid för att slutföra byggarbetena på området. År 2013 beviljade kommunen första gången tilläggstid för att färdigställa området när tilläggstid beviljades till utgången av år 2021.

Landskapet i området vid Sibbostranden snyggades upp

Sibbo kommun ordnade ett diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden. Enligt landskapsvårdsplanen som beställts av byggföretaget Skanska städades de tomtområdena, jämnades ut med krossgrus till behövliga delar och planterades med en ängsfröblandning. Även bortre ändan av hamnbassängen stenbeläggades samt träd och buskar planterades. Enligt planen också en del av marken på området jämnades ut till ett parkeringsområde.

Kommuninvånarna hade en möjlighet att bekanta sig med landskapsvårdsplanen och kommentera den vid ett diskussionsmöte som ordnades av Sibbo kommun. Invånarnas respons dokumenterades vid diskussionsmötet och beaktades i den fortsatta beredningen av landskapsvårdsplanen.

På plats vid diskussionsmötet var bland annat kommundirektör Mikael Grannas, representanter för Sipoonranta Oy samt fullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.