Utvecklingsbild för Nickby

Utvecklingsbild för markanvändningen i Nickby

Målet för utvecklingsbilden är att som stöd för detaljplaneringen skapa en vidare uppfattning om principerna för utvecklandet av Nickby. I utvecklingsbilden definieras tyngdpunkterna och riktningarna för den kommande tillväxten i Nickby samt den huvudsakliga placeringen av olika funktioner. Som en del av arbetet med utvecklingsbilden kommer man att undersöka de markanvändningsmässiga förutsättningarna för att inleda persontågstrafik på banavsnittet Nickby–Kervo. Utvecklingsbilden är en generell, strategisk beskrivning av markanvändningen som eftersträvas i området i framtiden, faktorer som påverkar markanvändningen och ändringar som den orsakar. Utvecklingsbilden har inte sådana rättsverkningarna som delgeneralplanen har.

De strategiska linjedragningarna samt målsättningen för markanvändningen för utvecklingsbilden för Nickby har godkänts av markanvändningssektionen i Sibbo 11.5.2016.

Utvecklingsbild för Nickby

Utvecklingsbilden för Nickby är kommunens gemensamma strategi i syfte att utveckla Nickby. Strategin har sammanställts av Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun som grund för de framtida planerna för Nickby. Arbetet bygger på intervjuer med myndigheter från kommunens olika förvaltningar, och till strategin har man också sammanställt existerande planeringsmaterial. Sibbo kommuns markanvändningssektion godkände 11.5.2016 utvecklingsbilden för Nickby som princip för utvecklingen av Nickby. Målåret för utvecklingsbilden är 2030, och bilden beskriver hur tillväxten i Nickby ska ske samt hur Nickby kan få en persontågstrafikförbindelse.

Utvecklingsstigen för Nickby fram till år 2030

Utvecklingsbilden är kommunens gemensamma strategi

Utvecklingsbilden för Nickby är kommunens gemensamma strategi i syfte att utveckla Nickby. Utvecklingsbilden beskriver myndigheternas och politikernas uppfattning om hurdan by Nickby är år 2030. Även invånarna har påverkat innehållet i utvecklingsbilden. Utvecklingsbilden styr planläggningen och även annan planering. I utvecklingsbilden har man också sammanställt de utvecklingsmål som gäller kulturväsendet, lokalanvändningen, trafiken och andra områden. Utvecklingsbilden är en generell, strategisk beskrivning av markanvändningen som eftersträvas, faktorer som påverkar markanvändningen och ändringar som den orsakar. Utvecklingsbilden är en strategi för kommunen men den har inte sådana rättsverkningar som planerna har.

Med tåg till Nickby år 2030

Den största enskilda bakgrundsfaktorn för utvecklandet av Nickby är att igen ta i bruk en förbindelse för persontågstrafik. Ifall bostadsproduktionen i Nickby snart fås igång och centrum blir mer komprimerat och lockar till sig nya invånare, är det möjligt att man år 2030 åker med tåg via Tallmo till Kervo, Vanda, Helsingfors och andra orter som ligger invid stambanan. För att tågtrafiken ska förverkligas krävs långsiktig utveckling, tydliga visioner för markanvändningen och ett målmedvetet utvecklande av Nickby till en dragningskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet.

En promenadstad mitt på landsbygden

Kommunens vision är att Nickby är en småstad mitt på landsbygden år 2030. Nickby är en promenadstad med mänskliga mått: man kan promenera från hörn till hörn och friluftslederna passerar trivsamma rekreationsområden, affärer, trähus med mansardtak och ett 5000 år gammalt odlingslandskap. Staden har en gullig skala där byns historia fortfarande kan kännas då man promenerar på stan. Centrum sammanbinds av Stora Byvägens promenadgata där specialaffärers skyltfönster har angränsat till gatan ända sedan början av 1900-talet.

Vid stadens gräns börjar den traditionella, levande landsbygden. Till Nickby kommer man för att besöka släkten, från byarna för att göra uppköp samt för att syssla med fritidsaktiviteter. Nickby är ett centrum för naturturism och en knutpunkt för vägarna till Kervo, Söderkulla och Sibbo storskog samt en plats varifrån man kan ta sig ut i skidspåret för Vargloppet. Kulturlivet i Nickby är det bästa i kommunen: i staden bor rikligt med konstnärer och medborgarinstitutets tjänster anlitas av 60 % av invånarna i Nickby. Centrum för kulturlivet är det före detta sinnessjukhusområdet i Nickby, där Artborg ordnar utställningar, konstnärer arbetar i sina arbetsrum och ett musikinstitut undervisar i musik och där de gamla paviljongerna fungerar som moderna bostäder. På området kan man beundra den gamla parkarkitekturen, besöka musikinstitutet, en konstutställning eller hyra en ateljé.

De viktigaste målen för utvecklingsbilden för Nickby

 1. Öka befolkningsunderlaget, särskilt i centrum
 2. Starta persontågstrafik – en fungerande kollektivtrafik även innan tågtrafiken inleds.
 3. Utveckla promenadstaden: småskalighet, en promenadmiljö som är attraktiv såväl estetiskt som funktionellt sett
 4. Utveckla nätet för cykeltrafik
 5. Förbättra Nickbys image och lyfta fram dess identitet
 6. Förenhetliga samhällsstrukturen i Nickby
 7. Utveckla livligheten i centrum på ett sätt som stödjer näringslivet

Målen konkretiseras mer för varje nytt projekt, såväl inom planläggningen som inom kommunens övriga funktioner.

Utvecklingsbilden för Nickby handlar främst om att utveckla Nickby centrum. Att utveckla centrum är utomordentligt viktigt för hela Nickby men även för det övriga Sibbo. Ett trivsamt centrum förbättrar Nickbybornas livskvalitet, lockar till sig nya invånare och fungerar som grund för allt mångsidigare tjänster.

Från by till småstad

Invånarantalet i Nickby väntas stiga ända upp till 10 000 till år 2025. Om planeringen för det växande invånarantalet görs väl, kan tillväxten föra mycket gott med sig.

I en tätare miljö möts man. En miljö som planerats tillsammans och är trivsam skapar en bra stadsbild och stadsstruktur. En tät stadsstruktur är inte ett självändamål men viktigt för att uppnå målen, såsom goda offentliga och kommersiella tjänster.

En tät miljö skapar också synergifördelar. Företagarna under samma tak, skolelever och åldringar i samma lokaler, affärer och tjänster bredvid varandra skapar innovationer och nätverk. Framtidens Nickby präglas av en bykaraktär som utgör en blandning av livsmiljöer och aktiviteter i ett centrum fullt av liv.

Ett större befolkningsunderlag innebär en större efterfrågan. Då det finns mer köpkraft och kommersen lönar sig är utbudet av kommersiella tjänster bättre. Det samma gäller kollektivtrafiken. Då det finns tillräckligt med bussresenärer är bussturerna tätare, och även tågtrafiken är lönsam då det bor tillräckligt med potentiella tågresenärer i närheten av tågstationen.

En välplanerad stadsbild där det gamla bevaras skapar image och identitet, och imagen fungerar som en dragningskraft för tillväxt. I kompletteringsbyggandet och planeringen av nya urbana områden är det viktigt att funktionerna och byggstilarna omfattar flera våningar. På detta sätt skapas en livfull och intressant miljö. Man vill bevara Nickbys gamla utseende genom hela tillväxtprocessen.

Nickby centrum blir mer livfullt. De största förändringarna i markanvändningen i Nickby är de nya byggprojekten i centrum, byggandet av Ådalen, det nya bostadsområdet i Nickby gård samt inledande av tågtrafiken tack vare dessa projekt. Nickby växer först i Ådalen och sedan i bycentrum.

Strategin för Nickby

I framtiden är Nickby en intressant kyrkby som stödjer sig på sina särdrag och där det är gott att bo och spendera sin fritid. Nickby är ett levande lokalcentrum – ingen sovstad. Företagarverksamhet stöds i Nickby. Företagsamhet skapar en livfull stad och styr invånarnas konsumtionsbeteende. Dessutom är Nickby en småstad med mänskliga mått, där vardagen löper smidigt och allt man behöver finns nära. Vår by utvecklas enligt kriterierna för hållbar utveckling till en tät och mångsidig stad, med särskilt beaktande av lätt och kollektiv trafik. Följande strategiska riktlinjer siktar mot ett sådant Nickby.

 1. I centrum satsar man på bostads- och affärsbyggande. Tyngdpunkten för funktionerna i Nickby centrum ligger vid byggande, handel och affärslokaler. I Nickby centrum effektiveras bostads- och affärsbyggandet. Centrum byggs ut med fokus på flervåningshus.
 2. Planläggningen sker främst på mark som ägs av kommunen. Planläggningen av bostads- och affärsbyggande sker i första hand på mark som ägs av kommunen. Även markanvändningsavtal kan ingås, särskilt i fråga om kompletteringsbyggande.
 3. Effektivering av servicekvarteren där offentliga tjänster erbjuds. Markanvändningen i Y-kvarteren rationaliseras: på de centrala markområdena ordnas kommunens funktioner på ett effektivt sätt. Då de offentliga funktionerna försvinner främjas bostads- och affärsbyggande.
 4. Tillfällig användning stödjer fasindelningen. Genomförandesättet som sker i faser stöds genom att skapa tillfällig användning för lokaler med låg användningsgrad eller sådana lokaler som tagits ur bruk.
 5. Grönområdena i centrum omstruktureras. Mångfacetterade områden för närrekreation är en attraktionsfaktor då Nickby utvecklas. Grönområdena i centrum utvecklas och omstruktureras så att de blir högklassiga parker som är öppna för alla, och samtidigt effektiveras markanvändningen. Lederna till de vidsträckta friluftsområdena i utkanten av tätorten tryggas. Gårdsområdena och parkerna vid lokalerna där offentliga tjänster tillhandahålls bildar vettiga helheter. Området invid ån blir centralpark i Nickby.
 6. En byggd kulturmiljö. Det gamla kulturarvet värnas om. Invånarna älskar de gamla miljöerna som utgör hörnstenar för Nickbys identitet. I de nya planerna är en av utgångspunkterna alltid byggnadsarvet och särdragen som också går att uttrycka med hjälp av modern arkitektur.

Utvecklingsbild för Nickby, presentation 20.4.2016 markanvändningssektion (pdf)