Voimaan tulleet yleiskaavat

Voimaan tulleet yleiskaavat ovat kunnanhallituksen tai –valtuuston hyväksymiä sekä lainvoiman saaneita yleiskaavoja.

Yleiskaava on yleispiirteinen kuntatason maankäyttösuunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja haja-asutusalueella rakentamisen lupien käsittelyä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain, osa-alueittain tai kuntien yhteisenä yleiskaavana.