N48B Detaljplan och detaljplaneändring för Dalskärr, fas 2

Detaljplan

Detaljplaneområdet ligger på östra sidan av Nickby centrum i Sibbo. Avståndet från Nickby centrum är mindre än en kilometer. Områdets totala areal är ca 32 ha.

Planeringsområdet är i huvudsak privatägt. Syftet med detaljplanearbetet är att utvidga tätortsstrukturen i Nickby österut och på så sätt skapa beredskap för tillväxt i Nickbyområdet.

Utkastskedet

Utkastet till detaljplan var framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 1.2.-1.3.2024 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider.

Sibbo kommun ordnade invånartillfälle 7.2.2024 kl. 15:00-18:00 på Brandersalen i Festhuset, Gamla vattentornsbacken 1, 01430 Sibbo.
Områdets planerare var anträffbara under hela tillställningens gång.

Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet här på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 4.3.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Planbeskrivnings bilagor (pdf)
Illustration (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 5.10.2023

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 5.10.–3.11.2023 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.11.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning (pdf)

Senast uppdaterad 12.03.2024