N51 Kommunalhusbacken

Detaljplaneändring

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av nya bostadshus i Nickby och att se över trafikarrangemangen i området. Samtidigt korrigeras planbeteckningarna för seniorcentret, hälsocentralen, egnahemstomterna och Jussasvägen så att de motsvarar den förverkligade situationen.

Kommunalhusbacken i Nickby 2021. Foto: Röni-Kuva Oy.

Vad händer nu

Beredningsskedet

Utkastet till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 13.6–19.8.2024 vid Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under infons öppettider. Man kan också bekanta sig med beredningsmaterialet på kommunens webbplats www.sibbo.fi/n51.

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 19.8.2024, per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

En detaljplaneutställning anordnas onsdag 19.6.2024 kl. 15:30–18:30 i servicehuset Elsies festsal (Jussasvägen 18). Områdets planerare är anträffbara under hela tillställningens gång. Välkommen den tid som passar dig bäst!

Beredningsskedets planmaterial

Plankarta och -bestämmelser, alternativ A (pdf)

Plankarta och -bestämmelser, alternativ B (pdf)

Planbeskrivning, utkastskedet (pdf)

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (pdf)

Bilaga 2a. Förminskning av detaljplanekartan, alternativ A (pdf)

Bilaga 2b. Förminskning av detaljplanekartan, alternativ B (pdf)

Bilaga 3a. Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen, alternativ A (pdf)

Bilaga 3b. Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen, alternativ B (pdf)

Bilaga 4a. Illustrationsplan, alternativ A (pdf)

Bilaga 4b. Illustrationsplan, alternativ B (pdf)

Bilaga 5. Byggsättsanvisningar (i förslagsskedet)

Bilaga 6. Blankett för uppföljning av detaljplanen (i förslagsskedet)

Bilaga 7. Kommunalteknisk plan över Klockarvägen, situationsplan

 

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

N51 kungörelse om anhängighet (pdf)
N51 program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 20.10–20.11.2023 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under dess öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/n51.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 20.11.2023 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kontaktperson

Planläggningsarkitekt Dennis Söderholm
tfn. 040 141 7043
e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi