Vattenmotionstjänsterna utvecklas: en simhall byggs eventuellt senast 2030

Enligt utredningen är en simhall på basnivå det förmånligaste alternativet för kommunen. Trots detta visar utredningen att kommunens utgifter i jämförelse med inkomsterna kommer att öka med cirka en miljon euro per år. Biljettinkomsterna kommer med andra ord inte att täcka de kostnader som uppkommer av simhallsverksamheten, vilket betyder att kommunen årligen är tvungen att understöda simhallens verksamhet.

Kommunstyrelsen har därför dragit en riktlinje enligt vilken kommunen ska utarbeta en plan för att öka inkomsterna och minska utgifterna, så att kommunens verksamhet är i ekonomisk balans också efter det att simhallen har byggts.

Kommunstyrelsens linjedragning om utvecklingen av vattenmotionstjänsterna utgör dock inte ännu ett beslut om att simhallen ska byggas, utan kommunstyrelsens linje visar hur kommunen vill utveckla vattenmotionstjänsterna. Ett eventuellt beslut om att bygga simhallen ska fattas under de kommande åren.

Simhall med 25-metersbassäng

I behovsutredningen granskades olika alternativ för att utveckla vattenmotionstjänsterna i Sibbo. I utredningen bedömdes även de konsekvenser som simhallen skulle medföra om den byggs i nära framtid, respektive om byggandet sker i ett senare skede. Kommunstyrelsens slutsats i ärendet var att vattenmotionstjänsterna utvecklas utifrån alternativet ”en simhall på basnivå”.

Alternativet innebär att den simhall som byggs i Nickby är en simhall på basnivå, bland annat med en bassäng på 25 meter. Därtill skulle simhallen ha en barnbassäng/bassäng för simundervisning, en plaskdamm, en liten kallvattenbassäng samt duschar, vanliga bastur och omklädningsrum. I en simhall på basnivå finns det rum för motionssimmare, vattenlöpare, ledd vattenmotion, simundervisning och vattenmotion i rehabiliteringssyfte. Fram till dess att simhallen blir färdig fortsätter kommunens vattenmotionstjänster att fungera med nuvarande arrangemang och de redan existerande badstränderna utvecklas.

Kommunstyrelsen anser att simhallen ska byggas i Nickby. Om det bara finns en simhall i kommunen är Nickby enligt utredningen en mer tillgänglig plats för Sibboborna än Söderkulla. Simhallen skulle byggas i omedelbar närhet till friluftslederna i Nickby och tillräckligt nära skolorna, till exempel på planområdet Nickby gård. En tomt ska reserveras för simhallen under de närmaste åren när planläggningen framskrider.

Länkar:
Analys om behovet av vattenmotionstjänster (på finska)
Föredragningslistor och protokoll på kommunstyrelsens möten
Det tidigare pressmeddelandet om ärendet 8.5.2019 Utredningen om vattenmotion i Sibbo är färdig

Senast uppdaterad 05.07.2022