Utsläppsfria byggarbetsplatser och effektivare användning av återvinningsmaterial som mål vid byggandet av Sibbo kommuns gator och grönområden

Hållbara upphandlingskriterier ger mindre utsläpp

Målet med projektets åtgärder är att minska utsläppet producerat på byggarbetsplatserna. För att uppnå detta förnyas den nuvarande upphandlingspraxisen som tillämpas vid upphandlingsprocesserna när man bygger gator och grönområden i Sibbo kommun. Arbetet med att göra byggarbetsplatserna utsläppsfria främjas genom att fästa särskild uppmärksamhet vid upphandlingsprocessernas klimat- och miljökriterier, så som arbetsmaskiner med lågt utsläpp och återvinning av materialen.

Under projektet ska man ha utvecklingsinriktad växelverkan med flera lokala entreprenörer och byggherrar. Entreprenörernas och byggherrarnas åsikter samlas in bland annat med hjälp av enkäter och intervjuer. Därtill ska man kartlägga hurdana erfarenheter andra städer och kommuner har haft av främjandet av utsläppsfria byggarbetsplatser och hållbart utnyttjande av återvunnet material vid byggarbetsplatserna.

Nya upphandlingskriterier och andra goda praxis som fastställs i samband med projektet ska enligt planerna användas som pilot vid entreprenader där gator och grönområden byggs sommaren 2022. Målet med de nya upphandlingskriterierna är att påverka och främja kolneutralitet. På längre sikt har man som mål att ta de nya upphandlingsprinciperna stegvis i bruk i alla lämpliga investeringar och underhållsentreprenader för gator och grönområden.

Som en del av uppföljningen av hur kommunen lyckas med sitt klimatarbete kommer man att reda ut projektets miljöpåverkan genom att räkna utsläppsminskningar som uppnåtts tack vare projektets åtgärder.

Även andra kommuner kan utnyttja projektets resultat

Resultat och utredningar som produceras i projektet kan kopieras till exempel i regionens kranskommuner och kommuner i samma storleksklass som Sibbo. Mångsidig information om projektets framskridande och resultat publiceras i olika expertnätverk och samarbetsgrupper, samt på kommunens egna informationskanaler.

Senast uppdaterad 02.08.2021