Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa tähdätään työmaiden päästöttömyyteen ja kierrätysmateriaalien käytön tehostamiseen

Päästövähennyksiä kestävillä hankintakriteereillä

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä tavoitellaan työmaiden päästövähennyksiä uudistamalla Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisen hankintaprosesseissa sovellettavia nykyisiä hankintakäytäntöjä. Työmaiden päästöttömyyttä edistetään hankkeessa kiinnittämällä erityistä huomiota hankintaprosessien ilmasto- ja ympäristökriteereihin, kuten vähäpäästöiseen työkonekantaan ja materiaalien uusiokäyttöön.

Hankkeen aikana ollaan kehitysmyönteisessä vuorovaikutuksessa useiden paikallisten urakoitsijoiden ja rakennuttajien kanssa.  Urakoitsijoiden ja rakennuttajien näkemyksiä kerätään muun muassa kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Lisäksi kokemuksia päästöttömien työmaiden edistämisestä ja työmaiden uusiomateriaalien kestävästä hyödyntämisestä kartoitetaan muista kaupungeista ja kunnista.

Hankkeen yhteydessä määriteltäviä uusia kestäviä hankintakriteerejä ja muita hyviä käytäntöjä on tarkoitus pilotoida vuoden 2022 aikana katu- ja puistoalueiden urakoissa. Uusien hankintakriteereiden tavoitteena on olla vaikuttavia ja hiilineutraaliutta edistäviä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ottaa uudet kestävät hankintakäytännöt asteittain käyttöön kaikissa soveltuvissa katu- ja viherrakentamisen investoinneissa ja ylläpitourakoissa.

Osana kunnan ilmastotyön tuloksellisuuden seurantaa hankkeen aikaansaamat ilmastovaikutukset selvitetään laskemalla toimenpiteistä aiheutuneet päästövähennykset.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös muissa kunnissa

Hankkeen aikana valmistuvat tulokset ja selvitykset ovat monistettavissa esimerkiksi seudun kehyskunnissa ja kokoluokaltaan vastaavissa muissa kunnissa. Hankkeen etenemisestä  ja sen tuloksista viestitään monipuolisesti erilaisissa asiantuntijaverkostoissa ja yhteistyöryhmissä sekä kunnan tiedotuskanavilla.

Viimeksi muokattu 02.08.2021